Projekt zakłada obniżenie wieku emerytalnego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Proponowany wiek emerytalny dla kobiet ma wynosić 60 lat, dla mężczyzn zaś 65 lat. Przepisy te mają mieć zastosowanie do osób, które nie uzyskały prawa do emerytury na podstawie obowiązujących przepisów do dnia wejścia w życie zmian. Ustalanie wysokości świadczeń ma następować na dotychczasowych zasadach. Projektodawcy proponują, aby obniżenie wieku emerytalnego zaczęło obowiązywać 1 stycznia 2015 r. Załączone do projektu ustawy uzasadnienie jest krótkie, lakoniczne i nie zawiera analizy skutków projektowanej regulacji. W związku z czym 4 listopada 2014 r. zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje bowiem, że do projektu wnioskodawca dołącza analizę przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.

Projekt nowelizacji ustawy i emeryturach i rentach z FUS

Równocześnie Sejm rozpoczął prace nad projektem nowelizacji ustaw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o świadczeniach przedemerytalnych (druk sejmowy nr 2878). Projekt zakłada podwyższenie kwot najniższej emerytury, renty, renty rodzinnej i świadczenia przedemerytalnego. Celem regulacji jest podwyższenie aktualnych świadczeń o 200zł miesięcznie. O identyczną kwotę mają wzrosnąć renty socjalne oraz świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z 16.11.2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Ustawa ma wejść w życie z początkiem 2015 r.

Źródło:

http://sejm.gov.pl

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf

http://www.sejm.gov.pl/prawo/