Do najistotniejszych modyfikacji w strukturze administracyjnej wprowadzonych ustawą z 19.11.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015 r., poz. 1960) należą:

1) powstanie trzech nowych działów administracji:

a) energia,

b) gospodarka złożami kopalin

c) żegluga śródlądowa.

Do tej pory były one włączone w działy: gospodarka, środowisko oraz transport;

2) kompetencje do kierowania działami: członkostwo RP w UE oraz sprawy zagraniczne, do tej pory powierzone jednemu ministrowi, w zakresie udziału w kształtowaniu polityki Unii, rozdzielono pomiędzy ministrów właściwych ds. energii, gospodarki, gospodarki złożami kopalin oraz informatyzacji;

3) wymóg, aby kandydat na wojewodę, posiadał co najmniej 3-letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi zastąpiono rękojmią tzw. należytego wykonywania obowiązków;

4) zrezygnowano z wymogu posiadania statusu samodzielnego pracownika naukowego, w przypadku przyznawania wynagrodzenia osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe z tytułu stałej dodatkowej pracy dydaktyczno-naukowej.