1.1.2016 r. nastąpi zmiana w strukturze organizacyjnej okręgowych komisji egzaminacyjnych. Zmiana zostanie wprowadzona na mocy art. 1 pkt 13 lit. a i b oraz pkt 14 ustawy z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 357 ze zm.), które zmienią brzmienie art. 9c ust. 2 pkt 1 oraz art. 9d ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). W efekcie wprowadzonych zmian OKE staną się jednostkami podporządkowanymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Tak jak do tej pory funkcjonować będzie osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych, z tym że inaczej niż to miało miejsce dotychczas, nie będą one jednostkami całkowicie niezależnymi.

Zdaniem twórców zmiany przekazanie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nadzoru nad OKE ma doprowadzić dopełnej spójności i lepszej efektywności systemu egzaminacyjnego, a także do zwiększenia jednolitości działań związanych z przeprowadzaniem sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz ocenianiem prac egzaminacyjnych. Podobnie jak dotychczas, nadzór nad CKE będzie sprawował minister właściwy ds. oświaty i wychowania.