Zmiany wynikają z ustawy z 26.5.2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1352, dalej: ZmNajWynPracMedU22). Jest to natomiast nowela ustawy z 8.6.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1801 ze zm.; dalej: NajWynPracMedU).

W przepisach ZmNajWynPracMedU22 przewidziano m.in. następujące zmiany:

  • do zawartego w art. 2 NajWynPracMedU słownika pojęć dodano pkt 5 i 6, wprowadzające określenie stażysty (pkt 5 – stażystą jest lekarz i lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy, o którym mowa w ZawLekU) i rezydenta (pkt 6 – rezydentem jest lekarz i lekarz dentysta odbywający specjalizację w ramach rezydentury na zasadach określonych w ZawLekU),
  • zmieniono brzmienie art. 3 ust. 1 NajWynPracMedU, zmieniając termin podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego: „z do dnia 1.7.2021 r.” na „do dnia 1.7.2022 r.”; zmianę wprowadzono w celu zapewnienia realizacji wzrostu najniższych wynagrodzeń zasadniczych w terminie określonym w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia;
  • do art. 3 NajWynPracMedU dodano ust. 1a i 1b, zgodnie z którymi do wynagrodzeń zasadniczych stażystów i rezydentów nie stosuje się warunków określonych w art. 3 ust. 1 NajWynPracMedU. Ponadto wynagrodzenia zasadnicze stażystów i rezydentów określa minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie ZawLekU, zapewniając podwyżki wynagrodzenia zasadniczego stażysty i rezydenta na poziomie najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w sposób określony w art. 3 ust. 1 NajWynPracMedU; odrębny tryb i sposób ustalania wynagrodzenia zasadniczego stażystów i rezydentów ma jednocześnie zagwarantować, że wynagrodzenia zasadnicze nie będą niższe niż te wynikające z przepisów ZawLekU;
  • uchylono art. 3 ust. 3 NajWynPracMedU, zgodnie z którym ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej uwzględniał wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonywany był na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ŚOZŚrPubU;
  • art. 3 ust. 4 NajWynPracMedU otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym od 2.7.2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony w art. 3 ust. 1 NajWynPracMedU na dzień 1.7.2022 r.

Zmiany dotyczą również art. 5 NajWynPracMedU i mają na celu powiązanie określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad podwyższania wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonującej zawodu medycznego, tak aby wynagrodzenie to: odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu; uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy, a także wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.

Po art. 5 dodano art. 5a–5c w brzmieniu: od 1.7.2022 r. w umowie o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, wskazuje się, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy. Ponadto w określonych podmiotach leczniczych według DziałLeczU, utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, oraz PISU, przepisy art. 5 i art. 5a stosuje się wyłącznie do pracowników zatrudnionych w komórkach wewnętrznych, które w ramach struktury organizacyjnej tych podmiotów udzielają świadczeń zdrowotnych, oraz pracowników wykonujących zadania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej. W przypadku osoby niewykonującej zawodu medycznego zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, adekwatny średni wzrost wynagrodzenia w ustalonym okresie realizuje się na zasadach określonych dla pracowników resortu obrony narodowej w ramach środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń tych pracowników w danym roku budżetowym, od dnia 1.1 danego roku kalendarzowego.

Uchylono art. 6 NajWynPracMedU dotyczący limitów wydatków z budżetu państwa gdyż wynagrodzenia zasadnicze stażysty i rezydenta określane są corocznie przez Ministra Zdrowia, zgodnie z przepisami ZawLekU,

Nadano nowe brzmienie załącznikowi do NajWynPracMedU, w którym określono nowy podział pracowników wykonujących zawód medyczny i pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnionych w podmiocie leczniczym na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy przypisanych do poszczególnych grup zawodowych.