Minister Finansów sporządził i zawnioskował do Rady Ministrów do rozpatrzenia projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z 7.12.2010 r. (Dz.U. Nr 241, poz. 1616).

Głównymi założeniami projektu jest wprowadzenie zmian w zakresie §6 ust.1 i §17 ust. 1 ww. rozporządzenia w związku z wykorzystywaniem w pełnym zakresie do opracowywania projektów planów finansowych Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa oraz w związku z potrzebą dostosowania do aktualnego brzmienia ustawy z 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529, ze zm.).

Zaproponowane zmiany mają za zadanie umożliwić płynne przejście z procesu planowania do procesu realizacji ustawy budżetowej z początkiem roku budżetowego poprzez zmianę terminu w jakim dysponenci części budżetowych przekazują zweryfikowane projekty planów finansowych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR. Obecnie wszystkie działania w zakresie opracowywania zarówno projektów planów finansowych jak i planów finansowych wykonywane są za pomocą tego systemu. Dlatego też zawnioskowano o zmianę terminu z 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy na 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, aby zapewnić Ministrowi Finansów szybki dostęp do danych wynikających z projektów planów finansowych.

Z kolei zmiany w zakresie §17 ust.1 ww. rozporządzenia dotyczą potrzeby dostosowania treści jego przepisów do aktualnego brzmienia ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), która weszła w życie z 1.1.2013 r. w zakresie dookreślenia podmiotu uprawnionego do świadczenia usług pocztowych (operator wyznaczony lub inny operator pocztowy).

Jako dzień wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia proponuje się 1.10.2014 r. aby mogło mieć zastosowanie do projektów planów finansowych ustawy budżetowej na rok 2015.