Zmianę wprowadziła ustawa z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87; dalej: ZmCzystGmU).

Nowelizacja zobowiązuje obecnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do określenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia instalacji, w szczególności instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać odebrane odpady – w przypadku przetargu na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich instalacji w ofercie – w przypadku przetargu na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów.

Ważne
W przypadku niewielkich ilości odbieranych odpadów selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady.