Zmiany w specustawie dotyczące umów o zamówienie publiczne, w tym ich formy w okresie koronawirusa

W art. 15r KoronawirusU dodano ust. 10, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy o zamówienie publiczne zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z brzmienia przepisu wynika, że dotyczy on jedynie okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się. Można założyć, że jego celem ma być „ułatwienie” zawierania umów o zamówienie publiczne przez strony. Przepis powoduje jednak, że efekt będzie zgoła odwrotny, a mianowicie przepisy ZamPublU zostaną zaostrzone. Uzależniono bowiem możliwość zawarcia umowy o zamówienie publiczne w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym od zgody zamawiającego.

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym art. 139 ust. 2 ZamPublU, umowa o zamówienie publiczne wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Z kolei zgodnie z art. 781 § 2 KC (mającym w tym przypadku także zastosowanie) oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

W art. 781 § KC wskazuje się przy tym, że do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oznacza to, że w świetle przywołanych przepisów umowa o zamówienie publiczne może być zawarta także w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, choć w dotychczasowej praktyce stosunkowo rzadko zamawiający i wykonawcy korzystali z takiej formy. Stanowisko o dopuszczalności formy elektronicznej umowy o zamówienie publiczne prezentowane jest między innymi w literaturze przedmiotu (zob. R. Szostak „Umowy o zamówienia publiczne w zarysie”, s. 72, 79 i 80, Warszawa 2018, wyd. UZP, M. Drozdowicz „Zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej”, PZP Nr 2/2019, Legalis). W przypadku zastosowania formy elektronicznej do zawarcia umowy dochodzi do wymiany dokumentów, z których każdy jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym pochodzącym od strony przeciwnej.

Ponadto w art. 15r KoronawirusU dodano ust. 11. Wynika z niego, że przepisy art. 15r ust. 1–9 KoronawirusU stosuje się odpowiednio do umów w sprawie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ZamPublU. Chodzi zatem o rozszerzenie wprost zastosowania także do tych umów przepisów „szczególnych” zawartych w KoronawirusU, określających reguły aneksowania umów o zamówienie publiczne w związku z zaistnieniem okoliczności wynikających ze stanu epidemii koronawirusa (zob. więcej w Legalis w odniesieniu do opracowań i komentarzy do przepisów art. 15r ust. 1-9 KoronawirusU).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności