Z uwagi na znaczny rozwój w dziedzinie projektowania i realizacji inwestycji konieczne jest opracowanie nowych rozwiązań, które będą odpowiadały aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jak również przyspieszą proces realizacji inwestycji oraz obniżą jej koszty, będąc jednocześnie przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorcy. Z tego też względu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło prace nad zmianami dotyczącymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Najważniejszym celem nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych jest:

1) dostosowanie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych do rozwoju techniki i technologii oraz obecnych uwarunkowań realizacji inwestycji,

2) doprecyzowanie przepisów pod kątem interpretacji,

3) aktualizacja norm,

4) ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych,

5) eliminacja przepisów archaicznych.

Rezultatem projektowanych zmian ma być usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Projekt z 11.5.2016 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, trafił obecnie do konsultacji publicznych.