Zmiany w załącznikach

Nowelizacja zmienia poniższe załączniki rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej:

 • wzór sprawozdania Rb-24 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia zmieniającego,
 • wzór sprawozdania Rb-27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia zmieniającego,
 • dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (I), stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia zmieniającego,
 • wzór sprawozdania Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia zmieniającego,
 • wzór sprawozdania Rb-FUS sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia zmieniającego,
 • wzór sprawozdania Rb-FER sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego, stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia zmieniającego,
 • terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia zmieniającego,
 • terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich, stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia zmieniającego.

Zmiany w zakresie załącznika nr 22 do rozporządzenia (załącznik nr 4 do rozporządzenia zmieniającego) dotyczącego sprawozdania Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) polegają na wprowadzeniu odnośnika pod tabelą F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.; dalej: FinPubU).

Ważne

Wiersz F.3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 FinPubU wypełniają jednostki tylko za IV kwartały. Ponadto w formularzu tego sprawozdania zaznaczono, że nie wypełnia się dla wiersza F.3. kolumny Plan.

Naczelnicy urzędów skarbowych nie składają sprawozdań RB-27

W § 4 w pkt 3 rozporządzenia uchylono lit. c oraz w § 18 rozporządzenia uchylono ust. 2, czyli zwolniono naczelników urzędów skarbowych jako organy podatkowe z obowiązku sporządzania i składania sprawozdań RB-27, w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody budżetów JST i udziałów JST w dochodach budżetu państwa. W związku z tym dodano w § 3 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST, stanowiącej załącznik nr 39 do rozporządzenia odnośnie sporządzania sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/JST po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu:
„Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz JST i udziały JST w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje się w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy w kolumnach „Należności”, „Dochody wykonane”, „zaległości netto” i „nadpłaty”, zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa, odpowiednio do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym. Dane przedstawione w informacji są ujmowane w podziale dotyczących na poszczególne urzędy skarbowe”.

Ważne
Podstawą wykazywania danych w sprawozdaniu Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/JST są informacje na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a nie sprawozdania urzędów skarbowych.

W instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiącej załącznik nr 39 do rozporządzenia doprecyzowano również budzący wątpliwości opis odnośnie rodzaju należności jakie powinny być wykazywane w kolumnie „Należności” w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/JST. Dookreślono, że w kolumnie tej nie wykazuje się należności długoterminowych.

Zmiany w sprawozdaniu RB-27ZZ

Zmiany wprowadzono również do opisu sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami. Polegają one na:

 • uszczegółowiono, że w kolumnie „Dochody wykonane ogółem” wykazuje się również dochody zapłacone kartą płatniczą,
 • doprecyzowaniu, że w kolumnie „Dochody przekazane” JST wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący – subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację (było dysponenta głównego),
 • uszczegółowiono, iż wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie ,,potrącone na rzecz JST” kwoty dochodów powinny być wykazywane, w takiej samej wysokości, w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie ,,Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” w paragrafie „Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”, z wyjątkiem dochodów realizowanych w ramach ustawy o funduszu świadczeń alimentacyjnych, które należy wykazywać tylko w części należnej gminie wierzyciela.

Uszczegółowienie zasad wykazywania dochodów z tytułu administracji zleconej nastąpiło w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami JST odnośnie ujmowania w sprawozdaniu Rb-27S dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych JST.

Nowe regulacje w sprawozdaniu Rb-PDP, Rb-NDS i Rb-28S

Zmiany wprowadzono również do opisu sporządzania sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu.

Ważne
Dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe na rzecz JST, powinny być zgodne z danymi z kolumny „Dochody wykonane” w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa.

Dotychczas był wymóg zgodności ze sporządzanymi przez urzędy skarbowe sprawozdaniami jednostkowymi Rb-27 o dochodach budżetowych, które po zmianie rozporządzenia nie są sporządzane.

Stosownie do zmiany § 9 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 39 do rozporządzenia w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/JST w kolumnie ,,Wydatki wykonane” należy wykazywać zrealizowane wydatki, w tym te, które nie wygasły z upływem roku budżetowego oraz zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, nie tylko w rocznym sprawozdaniu, ale także w miesięcznym za grudzień.

Uaktualniono podstawę prawną wydatków z kolumny „Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego”. Obecnie, w związku z wejściem w życie ustawy z 21.2.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.), w tej kolumnie wykazuje się wydatki ustalone na podstawie tej ustawy.

Ważne
W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST doprecyzowano, że w wierszu „kredyty i pożyczki” wykazuje się również operacje dotyczące papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona.

Natomiast w części F. sprawozdania Rb-NDS „Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 FinPubU” w wierszu F3. „Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 FinPubU”, kolumnę „Wykonanie” po zmianie wypełnia się tylko w sprawozdaniu za IV kwartały. Ponadto w formularzu tego sprawozdania zaznaczono, że nie wypełnia się dla tego wiersza kolumny „Plan”.

Sprawozdania przekazywane przez zarządy JST do RIO w formie dokumentu elektronicznego

Nowe funkcje powstałe w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR umożliwiły także przepływ sprawozdań z Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. To pozwoliło na rezygnację z dostarczania za pośrednictwem platformy ePUAP sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50, sporządzanych przez zarządy JST dla dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje na zadania administracji rządowej wykonywanych przez JST. Z nowego ust. 4 w § 11 rozporządzenia wynika, że sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 wspomniane zarządy przekazują w formie dokumentu elektronicznego do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa oraz do wiadomości właściwych regionalnych izb obrachunkowych (dalej: RIO).

Stąd wykreślono § 7 z instrukcji w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ a dotyczący sporządzania tego sprawozdania w arkuszu kalkulacyjnym i przekazywania na elektroniczną skrzynkę podawczą oraz § 21 z instrukcji w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-50 i dotyczący sporządzania tego sprawozdania w arkuszu kalkulacyjnym dostępnym na stronie Ministerstwa Finansów.

Ważne

W formie dokumentu elektronicznego zarządy JST przekazują do właściwych RIO takie sprawozdania, jak: Rb-27S, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-ST. Regionalne izby obrachunkowe dostarczają dane z tych sprawozdań do Ministerstwa Finansów w formie dokumentu elektronicznego.

W § 12 rozporządzenia dodano po ust. 1 ust. 1a, zgodnie z którym w przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania te przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.

Zostały również doprecyzowane przepisy § 25 załącznika 39 do rozporządzenia dotyczące przekazywania sprawozdań w formie elektronicznej. Stosownie do nowych regulacji JST dostarcza pliki sprawozdań do RIO w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Natomiast sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 JST przekazuje w formie dokumentu elektronicznego do dysponenta środków budżetu państwa przekazującego dotacje z wykorzystaniem aplikacji, wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie tego urzędu. Struktury danych dostarczonych do ww. aplikacji, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie wspomnianego urzędu.

Ważne

Zrezygnowano z przekazywania w formie pisemnej sprawozdań o wydatkach strukturalnych. Sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb będą dostarczane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą.

Powyższe sprawozdania sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym i przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą odbiorcy. Wzór formularza sprawozdania Rb-WSa, stanowiącego załącznik nr 31 i formularza Rb-WSb stanowiącego załącznik nr 32 do rozporządzenia, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ww. urzędu w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa.

Sprawozdania skonsolidowane i ich korekty

Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego zbiorczego Rb-WSa przekazują je na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów w terminie do 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego. W tytule wiadomości (poprzednio e-maila) z przesłanym sprawozdaniem należy umieścić treść odpowiadającą symbolowi terytorialnemu nadanemu jednostce przez Główny Urząd Statystyczny.
Dysponent części budżetowej przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów sprawozdanie skonsolidowane łączne w układzie wojewódzkim (regionalnym) do 30 kwietnia po upływie roku sprawozdawczego. W tytule wiadomości (poprzednio e-maila) z przesyłanymi sprawozdaniami należy umieścić różną treść w zależności od rodzaju jednostki.
Zmieniono również formę przekazywania korekt sprawozdań skonsolidowanych zbiorczych i łącznych.

Ważne

Korekty sprawozdań skonsolidowanych zbiorczych i łącznych sporządza się w obowiązującym dla danego roku wzorze sprawozdania i przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów do 30 kwietnia, po upływie roku w którym dokonano korekty.

Pozostałe zmiany w Instrukcji sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych, stanowiącej załącznik nr 40 do rozporządzenia, mają charakter porządkujący.

Naczelnicy urzędów skarbowych sporządzają sprawozdania Rb-23, Rb-28 i Rb-27

Wprowadzone zostały także zmiany dostosowujące przepisy w sprawie sprawozdawczości budżetowej do wdrożonej z 1.1.2015 r. koncepcji centralizacji zadań jednostek administracji podatkowej, wynikającej z ustawy z 15.1.2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 211). W wyniku połączenia funkcjonujących dotychczas na terenie województwa jednostek organizacyjnych administracji podatkowej, jakimi są izba skarbowa i urzędy skarbowe, w jedną jednostkę budżetową – izbę skarbową, której kierownikiem będzie dyrektor izby skarbowej, urząd skarbowy nie będzie jednostką budżetową, w związku z czym naczelnik urzędu skarbowego nie będzie kierownikiem jednostki, a w urzędzie nie będzie stanowiska głównego księgowego.

Pozostawiono natomiast bez zmian zadania realizowane przez naczelników urzędów skarbowych jako organów podatkowych, co oznacza, że urzędy skarbowe, nie będąc jednostkami budżetowymi nadal będą zobowiązane do prowadzenia rachunkowości podatkowej i sporządzania sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów podatkowych.

Ważne

Naczelnicy urzędów skarbowych sporządzają sprawozdania Rb-23, Rb-28 i Rb-27 jako dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia za kwiecień 2015 r. w pełnym zakresie informacji.

Zmieniono formy przekazywania sprawozdania Rb-35 i Rb-40

Zmienione zostały także formy przekazywania sprawozdania Rb-35 – sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej i Rb-40 – sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawozdania te dotychczas przekazywane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP), o której mowa w ustawie z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114) będą sporządzane i przekazywane w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa z wykorzystaniem systemu TREZOR.

Ważne

W formie pisemnej nadal sporządzane są sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-27UE, Rb-28PL, Rb-34PL.

W rozporządzeniu poinformowano, że szczegółowy sposób sporządzania sprawozdań przekazywanych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa wskazany jest w „Dokumentacji Użytkownika dla Modułu Sprawozdawczości” dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa.

Zmiany w sprawozdaniach o środkach europejskich

Zmiany dotyczą także danych wykazywanych w sprawozdaniach budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich. W instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich, stanowiącej załącznik nr 38 do rozporządzenia w § 2 w pkt 3 zmieniono opis kolumny „Dochody wykonane” Po nowelizacji w sprawozdaniu Rb-27UE z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich w kolumnie „Dochody wykonane” wykazuje się środki otrzymane na odpowiednie rachunki programowe i przekazane po ich przewalutowaniu na rachunek dysponenta części 87 „Dochody budżetu środków europejskich”, z uwzględnieniem § 3 rozporządzenia. Opis kolumny „Dochody wykonane” zmieniono gdyż poprzednia treść opisu tej kolumny budziła wątpliwości interpretacyjne w zakresie sformułowania „rachunek konsolidacyjny”.

Zmiany wprowadzono także do instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. Z uzasadnienia do rozporządzenia wynika, że dodanie nowego zapisu jak również zmodyfikowanie obecnej tabeli „Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (I)” spowodowane było napotykanymi problemami w wypełnianiu sprawozdania w obecnej formie oraz uwzględnienia zgłaszanych uwag przez niektórych dysponentów w tym zakresie.

Ważne

W sprawozdania Rb-28UE uściślono, że w tabeli „Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (I)” w kolumnach rok: n-1, n-2, n-3, n-4 itd. w zwrotach wydatków w ramach budżetu środków europejskich, dokonanych w danym roku budżetowym (n) i dotyczących płatności z poprzednich lat, uwzględnienia się zwrócone przez Ministra Finansów nadpłacone wydatki na podstawie skierowanych do niego wniosków oraz korekt zwrotów. TEKST

Ponadto dodano do objaśnień tego sprawozdania, że w kolumnie wprowadzonej rozporządzeniem zmieniającym „Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych” wykazuje się zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku środki na podstawie skierowanego do niego wniosku. W sprawozdaniu składanym w roku (n) należy wykazać zwrócone w roku (n) przez Ministra Finansów nadpłacone środki dotyczące zwrotów dokonanych w latach poprzednich (n-1, n-2, n-3…. itd.). Dane dotyczące nadpłaconych środków wykazuje się na podstawie przekazanych przez Ministra Finansów informacji o dokonanych zwrotach lub bezpośrednio z systemu BGK-ZLECENIA, które zostały ujęte w księgach rachunkowych dysponenta.

Zmiany doprecyzowujące

Zmiany dotyczą również sprawozdania Rb-FUS sprawozdania z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz sprawozdania Rb-FER sprawozdania z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego. Doprecyzowujące zmiany nastąpiły także w terminach przekazywania sprawozdań oraz odbiorcach sprawozdań w zakresie budżetu państwa i w terminach przekazywania sprawozdań oraz odbiorcach sprawozdań w zakresie w zakresie budżetu środków europejskich.

Omawiane zmiany są w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27.3.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U z 2015 r pod poz. 459). Weszło ono w życie 1.4.2015 r. Przepisy nowelizacji mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za kwiecień 2015 r., kwartalnych za I kwartał 2015 r. i sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb za 2015 r.

Rb-33, Rb-35 i Rb-40 po staremu

Uwaga, sprawozdania Rb-33, Rb-35 i Rb-40, sporządza się za I kwartał 2015 r. zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Ważne

Sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2015 r. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Zapasów Agencyjnych sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym i przekazuje w terminie do 25.4.2015 r. na elektroniczną skrzynkę podawczą odpowiednio Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Gospodarki.

Wzór formularza jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa. Sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2015 r. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Zapasów Agencyjnych, parafuje właściwy minister, poprzez złożenie podpisu elektronicznego i przekazuje w terminie do 30.4.2015 r. na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów. Sprawozdania Rb-33 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I kwartał 2015 r., nie wypełnia się w dziale D. Dane uzupełniające.