Obecne zmiany, nad którymi pracuje resort pracy, są podyktowane koniecznością dostosowania krajowych przepisów do rozwiązań unijnych. Celem nowelizacji jest wdrożenie do prawa krajowego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z 26.2.2014 r. zmieniającej dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. L 65 z 5.3.2014, str. 1), które powinno się zakończyć do 1.6.2015 r.

W dniu 10.9.2015 r. projekt został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów. Projekt rozporządzenia zakłada zmianę w zakresie części VII załącznika do rozporządzenia Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Dotychczas kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią nie mogły wykonywać prac:

 • stwarzających ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą,
 • przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi.

Projektowane rozporządzenie dodaje ust. 2 dot. kobiet w ciąży, w którym zakazane będą również prace w narażeniu na inne czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2–4 zagrożenia, zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki – jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami biologicznymi, wskażą na zagrożenie zdrowia kobiety w ciąży albo niekorzystny wpływ na przebieg ciąży.

Przewidziane są również zmiany w części VIII Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych. Dotychczas ciężarnym i karmiącym pracownicom nie wolno było wykonywać prac w narażeniu na:

1) działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, określonych w odrębnych przepisach,
2) niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:

 • chloropren,
 • 2-etoksyetanol,
 • etylenu dwubromek,
 • leki cytostatyczne,
 • mangan,
 • 2-metoksyetanol,
 • ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,
 • rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne,
 • styren,
 • syntetyczne estrogeny i progesterony,
 • węgla dwusiarczek,
 • preparaty do ochrony roślin,

3) działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Projekt rozporządzenia przewiduje nowe brzmienie tej części. Po zmianach zabronione mają być prace w narażeniu na działanie substancji i mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1) w jednej lub kilku z następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

 • działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341),
 • rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351),
 • działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa kategoria szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
 • działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym, kategoria 1 lub 2 (H370, H371).

Ciężarnym i karmiącym pracownicom nie wolno będzie także wykonywać prac w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:

 • czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę,
 • leki cytostatyczne,
 • mangan,
 • styren,
 • syntetyczne estrogeny i progesterony,
 • tlenek węgla,
 • ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,
 • rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne.

Tak jak i obecnie nie będzie im także wolno wykonywać prac w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Dodany zostanie kolejny zakaz – ciężarnym i karmiącym pracownicom zakazane będą prace lub procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, wymienione w ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Projekt rozporządzenia musi jeszcze zostać rozpatrzony przez Radę Ministrów. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Źródło:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/