Zmiany w rozporządzeniu w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

Obecne zmiany, nad którymi pracuje resort pracy, są podyktowane koniecznością dostosowania krajowych przepisów do rozwiązań unijnych. Celem nowelizacji jest wdrożenie do prawa krajowego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z 26.2.2014 r. zmieniającej dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. L 65 z 5.3.2014, str. 1), które powinno się zakończyć do 1.6.2015 r.

W dniu 10.9.2015 r. projekt został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów. Projekt rozporządzenia zakłada zmianę w zakresie części VII załącznika do rozporządzenia Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Dotychczas kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią nie mogły wykonywać prac:

 • stwarzających ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą,
 • przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi.

Projektowane rozporządzenie dodaje ust. 2 dot. kobiet w ciąży, w którym zakazane będą również prace w narażeniu na inne czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2–4 zagrożenia, zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki – jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami biologicznymi, wskażą na zagrożenie zdrowia kobiety w ciąży albo niekorzystny wpływ na przebieg ciąży.

Przewidziane są również zmiany w części VIII Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych. Dotychczas ciężarnym i karmiącym pracownicom nie wolno było wykonywać prac w narażeniu na:

1) działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, określonych w odrębnych przepisach,
2) niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:

 • chloropren,
 • 2-etoksyetanol,
 • etylenu dwubromek,
 • leki cytostatyczne,
 • mangan,
 • 2-metoksyetanol,
 • ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,
 • rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne,
 • styren,
 • syntetyczne estrogeny i progesterony,
 • węgla dwusiarczek,
 • preparaty do ochrony roślin,

3) działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Projekt rozporządzenia przewiduje nowe brzmienie tej części. Po zmianach zabronione mają być prace w narażeniu na działanie substancji i mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1) w jednej lub kilku z następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

 • działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341),
 • rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351),
 • działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa kategoria szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
 • działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym, kategoria 1 lub 2 (H370, H371).

Ciężarnym i karmiącym pracownicom nie wolno będzie także wykonywać prac w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:

 • czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę,
 • leki cytostatyczne,
 • mangan,
 • styren,
 • syntetyczne estrogeny i progesterony,
 • tlenek węgla,
 • ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,
 • rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne.

Tak jak i obecnie nie będzie im także wolno wykonywać prac w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Dodany zostanie kolejny zakaz – ciężarnym i karmiącym pracownicom zakazane będą prace lub procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, wymienione w ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Projekt rozporządzenia musi jeszcze zostać rozpatrzony przez Radę Ministrów. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Źródło:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności