Zmiany w rozporządzeniu o klasyfikacji środków budżetowych

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 257 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 5.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.), a dotyczą one m.in. załącznika nr 2 do rozporządzenia. Zmiany dotyczą m.in.:

 • w dziale „600 - Transport i łączność” po rozdziale „60017 Drogi wewnętrzne” dodaje się rozdział 60018 w brzmieniu: „60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych”;
 • dział „730 - Nauka” otrzymuje brzmienie: „Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka” (uchylono dział „803 Szkolnictwo wyższe”;
 • w dziale „750 - Administracja publiczna” po rozdziale „75027 Działalność Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego” dodano rozdziały: „75028 Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka”, „75029 Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego” oraz „75030 Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców”;
 • w dziale „853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po rozdziale „85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” dodano rozdział „85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”.

W załączniku nr 3 do rozporządzenia, m.in. wprowadzono nowe paragrafy:

 • „025 Danina solidarnościowa” (wchodzi w życie 1.1.2020 r.);
 • „217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”;
 • „635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”;
 • „635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”.

Ponadto, zmieniono brzmienie paragrafów: 225, 227, 252, 654 i 655.

W załączniku nr 4 do rozporządzenia m.in. dodano paragrafy:

 • „217 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych”;
 • „218 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”;
 • „635 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”;
 • „636 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”;
 • „327 Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe” - Paragraf ten obejmuje środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizacje zadań, o których mowa w art. 31 i art. 34 ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).”.

Ponadto, zmieniono brzmienie paragrafów m.in.: 224, 226, 227, 250, 252, 260 i 412.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności