Nowelizacja jest konsekwencją ustawy z 24.1.2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta m.in. obniżyła świadczenia chorobowe dla służb mundurowych, ustaliła katalog osób, nad którymi mundurowi mogą sprawować opiekę i uzyskać za ten czas świadczenia pieniężne, a także określiła dowody stanowiące podstawę do zwolnienia od zajęć służbowych.

Z tego też powodu w rozporządzeniu MSW uchylono część dotychczasowych przepisów, które znalazły się w znowelizowanej ustawie, dotyczących m.in.:

  • dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność w służbie w razie choroby, „opieki” nad zdrowym lub chorym dzieckiem albo chorym członkiem rodziny, oraz z powodu oddawania krwi,
  • terminu dostarczenia takiego dokumentu,
  • przypadków, w których przysługuje funkcjonariuszowi „opieka”, oraz
  • maksymalnego okresu korzystania z „opieki”.

Rozporządzenie zmieniające zobowiązuje również funkcjonariusza do niezwłocznego informowania przełożonego właściwego w sprawach osobowych o:

  • dziecku małżonka funkcjonariusza w przypadku korzystania z „opieki” nad nim, oraz
  • pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z członkiem rodziny w przypadku korzystania z „opieki” nad nim, jeżeli fakt ten nie jest znany przełożonemu na podstawie innej dokumentacji służbowej.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie MSW z 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej (DZ.U. z 2014 r. poz. 1721)