Zmiany w rozporządzeniu MSW w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

Nowelizacja jest konsekwencją ustawy z 24.1.2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta m.in. obniżyła świadczenia chorobowe dla służb mundurowych, ustaliła katalog osób, nad którymi mundurowi mogą sprawować opiekę i uzyskać za ten czas świadczenia pieniężne, a także określiła dowody stanowiące podstawę do zwolnienia od zajęć służbowych.

Z tego też powodu w rozporządzeniu MSW uchylono część dotychczasowych przepisów, które znalazły się w znowelizowanej ustawie, dotyczących m.in.:

  • dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność w służbie w razie choroby, „opieki” nad zdrowym lub chorym dzieckiem albo chorym członkiem rodziny, oraz z powodu oddawania krwi,
  • terminu dostarczenia takiego dokumentu,
  • przypadków, w których przysługuje funkcjonariuszowi „opieka”, oraz
  • maksymalnego okresu korzystania z „opieki”.

Rozporządzenie zmieniające zobowiązuje również funkcjonariusza do niezwłocznego informowania przełożonego właściwego w sprawach osobowych o:

  • dziecku małżonka funkcjonariusza w przypadku korzystania z „opieki” nad nim, oraz
  • pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z członkiem rodziny w przypadku korzystania z „opieki” nad nim, jeżeli fakt ten nie jest znany przełożonemu na podstawie innej dokumentacji służbowej.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie MSW z 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej (DZ.U. z 2014 r. poz. 1721) 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności