Od 1.4.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 19.3.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2014 r., poz. 369).

W zmienianym rozporządzeniu został uchylony przepis § 3 ust. 1 pkt 20.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722) w § 3 ust. 1 pkt 20 przewidywało zwolnienie od VAT dostawy samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych dokonywanej przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

a) określonej w fakturze lub

b) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy [VAT], lub

c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub

d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
– nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł.

Zwolnienie to obowiązywało od 1.1.2014 r. do 31.3.2014 r.
przy czym warto zauważyć, że w celu zastosowania ww. zwolnienia od sprzedaży samochodów nie było konieczności używania takiego samochodu w prowadzonej działalności gospodarczej przez okres co najmniej pół roku po nabyciu przez podatnika do niego prawa jak właściciel.

W związku ze zmianami dotyczącymi odliczenia VAT od nabycia samochodów i ich eksploatacji wprowadzonymi do VATU, które obowiązują od 1.4.2014 r. konieczne było uchylenie § 3 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia.