Ustawą z 9.3.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2017 r. poz. 528) m.in. do art. 45c ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) dodano przepisy ust. 3a i 3b. Wynika z nich, że za wniosek o przekazanie środków z 1% podatku wybranej OPP uważa się również wskazanie przez podatnika, który od organu rentowego otrzymał roczne obliczenie podatku PIT-40A, w oświadczeniu sporządzonym według ustalonego wzoru, jednej OPP przez podanie jej numeru wpisu do KRS.

Ważne
Oświadczenie składa się właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Oświadczenie to składa się na formularzu PIT-OP, który obowiązuje od 15.3.2017 r. Wprowadzono je rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 14.3.2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 539).

Oświadczenie PIT-OP złożone w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym wraz z rocznym obliczeniem podatku PIT-40A, dla potrzeb przekazania 1% podatku należnego traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym. Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego.

Nowe przepisy w tym wyżej zakresie mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1.1.2016 r.