Ustawą z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw w ustawie z 28.4.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1535 ze zm.) zmieniono m.in. art. 2, 5, 11, 19, 20, 22 oraz 56. Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064) oraz ustawie z 27.7.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2245).

Przepisy ustawy umożliwiają prowadzenie rejestrów medycznych przez większą liczbę podmiotów. Utworzenie rejestru medycznego będzie możliwe na wniosek podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia. Ponadto administratorem danych gromadzonych w rejestrach medycznych będzie podmiot prowadzący rejestr medyczny.

Przepisy ustawy wskazują, że finansowanie i dofinansowanie utworzenia i prowadzenia rejestru medycznego może nastąpić w ramach środków przeznaczonych na finansowanie programu polityki zdrowotnej lub w ramach dotacji celowej udzielonej przez Ministra Zdrowia. Ustawa określa również obowiązek nieodpłatnego przekazywania danych z rejestrów medycznych, na wniosek Ministra Zdrowia, w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dotyczą dane, oraz przekazywania danych statystycznych, w terminie i formie wskazanej przez Ministra Zdrowia.

Ustawa zmienia również terminy dotyczące gotowości podłączenia systemów informacyjnych ochrony zdrowia przez usługodawców do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Wprowadzono również zmiany dotyczące przesunięcia terminu dotyczącego określonego zakresu danych zamieszczanych w karcie urodzenia, karcie martwego urodzenia, karcie zgonu, a także przekazywania karty urodzenia i karty martwego urodzenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – z 1.1.2018 r. na 1.1.2023 r.

W przepisach ustawy w katalogu podmiotów, którym dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, przekazuje wyniki Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, ujęto również Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepisy nowelizujące ustawę z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego wejdą w życie 15.12.2017 r., a przepisy nowelizujące ustawę z 27.7.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej – 1.5.2018 r.

Ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.