Zmiany w rachunkowości dotyczące sprawozdawczości podmiotów mikro

Przewidziane zmiany w ustawie są ściśle związane z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE, której zapisy Polska ma obowiązek wprowadzić do krajowego systemu prawa. Dyrektywa ta weszła w życie w dniu 19.7.2013 r.

Jednostki typu mikro otrzymają możliwość sporządzania znacznie skróconych sprawozdań finansowych.

Podmioty mikro. Za jednostki typu mikro uznane zostaną m.in. spółki akcyjne, spółki z o.o. i spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły dwóch z trzech kryteriów:

1) suma bilansowa w wysokości 1,5 mln zł,
2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w wysokości 3 mln zł,
3) przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym - 10 osób.

Ponadto, nowelizacja przewiduje rozszerzenie katalogu jednostek mikro m.in. na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy.

Co do zasady, zmiany z nowelizacji do ustawy o rachunkowości mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności