Przewidziane zmiany w ustawie są ściśle związane z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE, której zapisy Polska ma obowiązek wprowadzić do krajowego systemu prawa. Dyrektywa ta weszła w życie w dniu 19.7.2013 r.

Jednostki typu mikro otrzymają możliwość sporządzania znacznie skróconych sprawozdań finansowych.

Podmioty mikro. Za jednostki typu mikro uznane zostaną m.in. spółki akcyjne, spółki z o.o. i spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły dwóch z trzech kryteriów:

1) suma bilansowa w wysokości 1,5 mln zł,
2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w wysokości 3 mln zł,
3) przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym – 10 osób.

Ponadto, nowelizacja przewiduje rozszerzenie katalogu jednostek mikro m.in. na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy.

Co do zasady, zmiany z nowelizacji do ustawy o rachunkowości mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.