Akt prawny zmieniający Pzp Data wejścia w życie Jak było Jak jest
Ustawa z 14.3.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 423)

16.4.2014 r.

Próg kwotowy, od którego zachodził obowiązek stosowania Pzp do udzielania zamówień oraz konkursów wynosił 14 000 euro tj. równowartość kwoty 59 148 zł (art. 4 pkt 8 Pzp) Próg kwotowy, od którego zachodzi obowiązek stosowania Pzp do udzielania zamówień oraz konkursów wynosi 30 000 euro tj. równowartość kwoty 126 747 zł (art. 4 pkt 8 Pzp)
Brak analogicznego wyłączenia, do zamówień tego rodzaju przepisy miały zastosowanie

Wyłączenie stosowania Pzp do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi:

 • służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju (art. 4 pkt 8a Pzp),
 • z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności (art. 4 pkt 8b Pzp).
Wyłączone spod Pzp – na mocy art. 4 pkt 3 lit. e Pzp – były usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności. Doprecyzowano wyłączenie obowiązku stosowania przepisów Pzp zawarte w art. 4 pkt 3 lit. e Pzp, tj. wyłączono usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności.
Brak regulacji w trybie zamówienia z wolnej ręki Dodano nową przesłankę zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1a Pzp). Umożliwia się udzielanie w tym trybie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, w sytuacji, gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę.
Brak regulacji

Wprowadzono w art. 93 ust. 1b Pzp możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (fakultatywna przesłanka), jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

 1. ogłoszeniu o zamówieniu (dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej), albo
 2. zaproszeniu do negocjacji (dla negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki), albo
 3. zaproszeniu do składania ofert (dla zapytania o cenę).
Brak regulacji, obowiązywała zasada jawności tych informacji

Stworzono w art. 8 ust. 4 Pzp możliwość nie ujawniania:

 • danych osobowych wykonawcy w przypadku zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki z powołaniem się na przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych,
 • wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zamówienia udzielanego w zakresie działalności twórczej lub artystycznej w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest jej uzasadnienie potrzebą ochrony prywatności lub interesem publicznych. Dotyczy to tylko przypadków udzielania zamówień w zakresie dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażeniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności. Ponadto następuje to tylko wtedy, gdy wykonawca przed podpisaniem umowy zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.

Ustawa z 9.5.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 768)

10.8.2014 r. O wpis na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 (organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej), mogły ubiegać się podmioty działające na podstawie m.in. przepisów o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (art. 154a ust. 1 pkt 5 Pzp). Zamawiający opisując warunki udziału w postępowaniu mogli wymagać przynależności wykonawców lub osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia do izby samorządu zawodowego urbanistów. O wpis na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 (organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej), mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie m.in. przepisów o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (art. 154a ust. 1 pkt 5 Pzp).
Likwidacja samorządu zawodowego urbanistów w praktyce oznacza, że zamawiający nie mają możliwości określania warunku dotyczącego przynależności do samorządu zawodowego urbanistów.
Ustawa z 9.5.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. poz. 915 25.7.2014 r. W zakresie definicji ceny odsyłano w art. 2 pkt 1 Pzp do ustawy z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. z 2013 r. poz. 385) Odesłanie w art. 2 pkt 1 w zakresie definicji ceny do nowej ustawy, gdzie cena została zdefiniowana jako wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
Ustawa z 30.5.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 811) 8.7.2014 r. Brak regulacji Dodano art. 4 pkt 8c Pzp, na mocy którego z obowiązku stosowania Pzp wyłączone są zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności oświatowej, związane z gromadzeniem w bibliotekach szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ustawie z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, a ich wartość jest mniejsza od progów unijnych.
Ustawa z 11.7.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146) 13.9.2014 r. Prezes UZP wszczynał kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju oraz w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik (art. 165 ust. 4 Pzp). Prezes UZP wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o narodowym planie rozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, lub w przepisach o pomocy społecznej, jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji będzie wynikać, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik (art. 165 ust. 4 Pzp).
Ustawa z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

19.10.2014 r.

W przypadku zamówień na usługi niepriorytetowe zamawiający mógł wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 Pzp, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności:

 1. naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków;
 2. naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
 3. poniesieniem straty w mieniu publicznym;
 4. uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań (art. 5 ust. 1a Pzp).

Zamówienia na usługi niepriorytetowe o wartości równej progom unijnym lub większej mogą być udzielane w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki tylko w przypadkach określonych odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 Pzp. Jeżeli wartość usługi niepriorytetowej jest mniejsza od progów unijnych (nowy art. 5a ust. 1 Pzp). zamawiający może skorzystać z zasad określonych w art. 5a ust. 2–4 Pzp. Podstawowy wymóg dotyczy zachowania przejrzystości, obiektywności i niedyskryminacji. W tym celu trzeba zamieścić ogłoszenie o zamówieniu na stronie podmiotowej BIP, a jeżeli zamawiający nie ma takiej strony – na swojej stronie internetowej. Minimalna treść ogłoszenia to:

 • termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty,
 • opis przedmiotu oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia,
 • kryteria oceny ofert.

Ponadto niezwłocznie po udzieleniu ww. zamówienia zamawiający musi zamieścić na stronie podmiotowej BIP, a jeżeli nie ma takiej strony – na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej BIP, a jeżeli jej nie posiada na swojej stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.

Nie ujawniało się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane (art. 8 ust. 3 Pzp). Zamawiający w takim przypadku musiał podjąć działania związane z badaniem, czy w każdym przypadku zachodzą przesłanki uprawniające do zastrzeżenia informacji. Zasadą jest jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wyraźnie wskazuje się jednak, że wprawdzie wykonawca może zastrzec jako niejawne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ale musi przy tym wykazać, że stanowią one taką tajemnicę (art. 8 ust. 3 Pzp).

Z postępowania o udzielenie zamówienia obligatoryjnie wykluczano:

 • wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania (pkt 1);
 • wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy (pkt 1a).
Brak dwóch obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy wymienionych dotychczas w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a Pzp (przepisy te zostały uchylone).
Brak analogicznej fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dodana jest fakultatywna przesłanka wykluczenia wykonawcy (art. 24 ust. 2a Pzp) tzn. ma ona zastosowanie, jeżeli zamawiający przewidzi ją w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Zamawiający wyklucza wówczas wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
Zamawiający mógł polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp). W zakresie zasad powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego określono wprost, eliminując tym samym wątpliwości praktyki i orzecznictwa, że wykonawca może polegać nie tylko na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, lecz także na potencjał ekonomiczny innego podmiotu.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp).
Brak regulacji Podmiot trzeci, który zobowiązał się do udostępnienia jakichkolwiek zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy (nowy art. 26 ust. 2e Pzp).
Brak regulacji Zamawiający może – stosownie do nowego art. 29 ust. 4 pkt 4 Pzp – określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli będzie to uzasadnione przedmiotem tych czynności. Jeżeli się zdecyduje na postawienie takiego wymagania niezbędne jest wtedy określenie w SIWZ rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia (art. 36 ust. 2 pkt 9 lit. d Pzp).
Brak regulacji Dopuszcza się korzystanie przez zamawiającego z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych, które zostały przygotowane przez Prezesa UZP (art. 36c Pzp).
Zamawiający zatrzymywał wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a Pzp). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że nie należy do takiej grupy, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Warunkiem sankcji zatrzymania wadium jest brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej (art. 46 ust. 4a Pzp).
Zamawiający mógł odstąpić od stosowania przepisów art. 19-21, art. 24 ust. 1 pkt 1-3 i art. 68 ust. 1 w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, a także zamówień, o których mowa w ust. 3 (art. 67 ust. 4 Pzp). Umożliwia się zamawiającemu przy udzielaniu zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, a także zamówień wymienionych w art. 67 ust. 3 ustawy Pzp, niestosowanie niektórych przepisów ustawy Pzp, w tym przesłanek wykluczenia, lecz określonych już tylko w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 (art. 67 ust. 4 Pzp).
Zamawiający zawsze mógł ograniczyć kryteria oceny ofert tylko do ceny. Kryteriami oceny ofert były cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Zazwyczaj tłumaczył się zazwyczaj dlaczego zastosował oprócz ceny także inne kryteria, choć przepisy Pzp na to pozwalały. Zamawiający może zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, tylko wtedy gdy przedmiot zamówienia będzie powszechnie dostępny oraz o ustalonych standardach jakościowych. Zamawiający będący jednostką sektora finansów publicznych albo będący inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który ograniczy się do kryterium cenowego musi dodatkowo wykazać w załączniku do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.
Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwracał się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych
Przepisów (art. 90 ust. 1 i 2 Pzp).

Zamawiający zwraca się – na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp) – o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, gdy cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Powyższe dotyczy zwłaszcza:

 • oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.);
 • pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wykluczało się wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 Pzp (art. 131e ust. 1 pkt 1 Pzp). Z postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2-9 i ust. 2 Pzp (art. 131e ust. 1 pkt 1 Pzp).
Brak regulacji Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wykonawcę, który w okresie 3 lat, przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Art. 24 ust. 2a zdanie drugie stosuje się (art. 131e ust. 1a Pzp).
Zamawiający mógł odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, w stosunku do których zachodziły przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 lub 3, jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 131e ust. 5 Pzp). Zamawiający może odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub 3, jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 131e ust. 5 Pzp).
Zamawiający mógł odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców, w stosunku do których zachodziły przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3, jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało zamieszczone w SIWZ (art. 138c ust. 1 pkt 5 Pzp). Zamawiający może odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub 3, jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało zamieszczone w SIWZ (art. 138c ust. 1 pkt 5 Pzp).
Brak regulacji

Narzucono w Pzp obowiązek zawierania w umowach na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

 • stawki VAT,
 • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Powyższy obowiązek dotyczy tylko takich przypadków, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę.

Prezes UZP prowadził, ogłaszał, aktualizował na stronie internetowej Urzędu wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, oraz dokonywał wykreśleń wykonawców z wykazu (art. 154 pkt 5a Pzp). Przepis art. 154 pkt 5a Pzp został uchylony – nie ma już listy tzw. nierzetelnych wykonawców.
Prezes UZP upowszechniał przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień (art. 154 pkt 10 Pzp).

Prezes UZP przygotowuje i upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień (art. 154 pkt 10 Pzp).
Prezes UZP opracowywał i przedstawiał Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej roczne sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień (art. 154 pkt 16 Pzp). Prezes UZP opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów, Komisji Europejskiej oraz właściwej komisji Sejmu roczne sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień, w tym w zakresie realizacji zadania wymienionego w art. 154 pkt 10 Pzp (art. 154 pkt 16 Pzp).
Brak regulacji Prezes UZP przedstawia Prezesowi Rady Ministrów nie rzadziej niż raz na 3 lata plan sposobu wykonania w latach kolejnych zadań określonych w art. 154 pkt 10 Pzp (art. 154 pkt 17a Pzp).
Zakres przedmiotowy wykazu tzw. nierzetelnych wykonawców określał art. 154b Pzp. Przepis art. 154 pkt 16 Pzp uchylony.
Brak regulacji

W postępowaniu przed KIO ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na:

 1. wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego;
 2. zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem postępowania (art. 190 ust. 1a Pzp).
Brak regulacji

W postępowaniu przed sądem okręgowym ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na:

 1. wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną postępowania albo interwenientem;
 2. zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest stroną postępowania albo interwenientem (art. 198ea Pzp).