Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa jest organem odwoławczym od decyzji wojewody w sprawie stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa przez gminy, w sprawie jego przekazania – w zakresie unormowanym ustawą. Dotychczasowe przepisy rangi ustawowej nie regulowały organizacji wewnętrznej Komisji, gdyż powołanie przewodniczącego i członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej oraz określenie trybu jej działania należało dotychczas do kompetencji Prezesa Rady Ministrów. Obecnie przepis stanowiący podstawę do tych czynności został uchylony, a cały tryb został umieszczony w ustawie.

W związku z powyższym ustalono, iż w skład Komisji wchodzi 6 członków, w tym przewodniczący, powołanych przez ministra właściwego ds. administracji publicznej. Określone zostały również minimalne wymagania członka Komisji, do których należą: ukończone wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub równorzędnego, posiadanie wiedzy z zakresu administracji, posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych oraz rękojmia prawidłowej realizacji zadań Komisji.

Nie wszystkie normy w zakresie trybu działania Komisji są zupełnie nowe . Zasada wydawania decyzji w składach trzyosobowych, która została określona w art. 18b ust. 1 ustawy z 10.5.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) była wcześniej unormowana w § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 7.5.1997 r. w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (Dz.U. z 1997 r. Nr 46, poz. 291 ze zm.). Dotyczy to również przepisów określających sposób procedowania nad sprawami (podejmowanie decyzji większością głosów, podpisanie decyzji przez przewodniczącego i członków składu, a także sporządzenie uzasadnienia decyzji przez przewodniczącego składu).

Nową zasadą jest przekazanie kompetencji do wydawania decyzji ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących wyłączenie członków Komisji i w konsekwencji brak możliwości wydania decyzji przez Komisję.

Ustawa określiła również kwestie wynagrodzenia członków Komisji, które musi zostać ustalone przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Określając wysokość wynagrodzenia dla przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji, minister powinien wziąć pod uwagę zakres obowiązków oraz złożoność realizowanych przez nich zadań. Poza wynagrodzeniem, członkom Komisji przysługują diety i inne należności określone w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dodatkowo, członkowie Komisji zostali zobligowani do złożenia oświadczenia majątkowego na zasadach określonych w ustawie z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. poz. 1584 ze zm.), które składają ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. Minister dokonuje analizy zawartych w nim danych.