Zmiany w przepisach ustawy o KRK w zakresie informacji z KRK w postaci dokumentu elektronicznego

Z dodanego art. 20 ust. 5 KRKU wynika, że informację o osobie i informację o podmiocie zbiorowym, doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na zapytanie lub wniosek, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym osoby upoważnionej do ich wydania albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Powyższe ma kluczowe znaczenie w zamówieniach publicznych, ponieważ informacja z KRK jest – stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 PodmŚrDowodR – jednym z podmiotowych środków dowodowych, jakich zamawiający może żądać w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ponadto, jeżeli informacja z KRK będąca podmiotowym środkiem dowodowym zostanie wystawiona jako dokument elektroniczny, to zgodnie z § 6 ust. 1 DokElektrZamPublR przekazuje się zamawiającemu ten dokument.

Należy zauważyć, że dotychczas informacja z KRK wystawiona jako dokument elektroniczny była opatrywana wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na mocy wprowadzonych zmian dodano drugą metodę uwierzytelniania informacji z KRK, tj. podpisem zaufanym, zdefiniowanym w art. 3 pkt 14a ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Trzecią metodą uwierzytelnienia informacji z KRK jest podpis osobisty, który w świetle art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6.8.2010 r. o dowodach osobistych jest zaawansowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia e-IDAS, weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

Ponadto rozszerzono katalog metod uwierzytelnienia zaświadczenia, o którym mowa w dziale VII KPA, wydawanego w formie dokumentu elektronicznego, o pieczęć elektroniczną. Pojęcie pieczęci elektronicznej zostało zdefiniowane przez prawodawcę europejskiego w art. 3 pkt 27 rozporządzenia e-IDAS. Wynika z niego, że pieczęć nie identyfikuje osoby, ale uwierzytelnia opatrzone nią (dodane do niej) inne dane (np. zawarte w zaświadczeniu wydanym w postaci elektronicznej). Zapewnia się zatem też możliwość wystawienia zaświadczenia bez identyfikacji osoby dokonującej tej czynności urzędowej (bez jej podpisu).

Zaznaczenia wymaga, że została zachowana możliwość wystawiania informacji z KRK w tradycyjnej formie papierowej. Obowiązek sporządzenia dokumentu elektronicznego uwarunkowany jest bowiem żądaniem o takiej treści, pochodzącym od ubiegającego się o uzyskanie informacji z KRK.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności