Nowelizacja GospNierRolU dotyczy bezprzetargowej możliwości zawierania umów dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W uzasadnieniu wnioskodawca podnosi, że zmiana w GospNierRolU, ułatwi realizację obowiązku utrzymania funkcjonalności obiektów infrastruktury krytycznej, w tym ograniczy wpływ potencjalnej awarii na bezpieczeństwo państwa i jego obywateli, oraz podtrzyma sprawność funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców (https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/C981E65DABE43F18C12586C700344217/%24File/1129.pdf).  

Nowelizacja poszerza katalog przypadków, do których nie stosuje się obowiązku zawierania umów dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 39 ust. 2 GospNierRolU o przypadki, gdy nieruchomość jest wydzierżawiana spółkom kapitałowym, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 18.3.2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2173), w celu budowy, modernizacji lub rozbudowy urządzeń lub instalacji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, zapewniających bezpieczeństwo i podtrzymujących funkcjonalność mienia ujawnionego w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ZarządKryzysU.

W omawianym zakresie ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 30.10.2021 r.