Zmiany w przepisach o dotowaniu oświaty niepublicznej – konieczna zmiana uchwały do 31.12.2016 r.

Zgodnie z delegacją zawartą w art. 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm., dalej: OświatU) organ stanowiący JST ma prawo wydania uchwały organu stanowiącego JST w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Wskazana powyżej delegacja uprawnia tylko do określenia trybu, a więc czynności technicznych. W uchwałach tych nie mogą zostać określone zasady udzielania dotacji, co potwierdziła szeroka linia orzecznicza. Uchwała podjęta w trybie przewidzianym w powyższych przepisach podlega kontroli RIO, a następnie jest publikowana w dzienniku urzędowym danego województwa.

Z uwagi na zmiany od 1.1.2017 r. pojęć służących obliczeniu wysokości, tam gdzie prawo uzależnia ją od podstawowej kwoty dotacji - niezbędna będzie zmiana do 31.12.2016 r. uchwał wydanych na podstawie delegacji zawartej we wskazanych powyżej przepisach.

W nowo dodanych art. 78a-78d OświatU (obowiązujących od 1.1.2017 r. ) ustawodawca:

1) zdefiniował pojęcia, które mają służyć w procesie udzielania dotacji, tj: gmina miejska, gmina wiejska, gmina miejsko - wiejska, rok budżetowy, liczba mieszkańców, środkach pochodzących z Unii Europejskiej, wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie;

2) zdefiniował pojęcia wydatków bieżących będących podstawą do obliczania wysokości dotacji, a także enumeratywne wyliczył jakie wydatki podlegają wyłączeniu z podstawy (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, kwoty dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, wydatków bieżących finansowanych z funduszy unijnych, kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej dla gminy lub powiatu na uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych ujęte w rozdziałach 80149 i 80150);

3) zdefiniował pojęcia: przewidywanej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, a także wskazał sytuacje, w których następuje aktualizacja tej liczby;

4) określił zasady dotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W dalszym ciągu uchwała będzie określała wysokość mnożnika podstawy obliczania dotacji, ale konieczne będzie operowanie nową podstawą dotacji po tej nowelizacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności