W myśl znowelizowanych przez Sejm przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do zobowiązań istniejących w dniu wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy stosowany będzie przepis art. 141 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu nadanym omawianą nowelizacją ustawy.

Omawiana nowelizacja wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych trafiła obecnie do Senatu.