Wskazany projekt jest pożądaną nowelizacją zarówno przez same organy odpowiedzialne za dokonywanie oględzin, szacowanie szkód oraz ustalanie odszkodowania, jak i przez samych poszkodowanych. Zmiany dotyczą m.in. trybu ustalenia oględzin szkody,  a w tym zakresie przewiduje się, że zmiany umożliwiają dokonanie uzgodnienia telefonicznego terminu oględzin na dwa dni przed terminem i doprecyzowują sytuacje, w których uzgodnione oględziny nie mogą się odbyć z winy organu lub z winy/z powodu nieobecności poszkodowanego. Inna ważna zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości pozostawienia wniosku w zakresie szkody ‒ bez rozpoznania w przypadku, gdy tenże wniosek został złożony po upływie terminu na jego złożenie.

Na stronie  https://legislacja.rcl.gov.pl/ ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową. Podstawą do wydania tego rozporządzenia ma być art. 126 ust. 11 OchrPrzyrU.

Wskazany projekt ma na celu wprowadzenie usprawnień w prowadzeniu postępowań dotyczących przyznawania i wypłaty odszkodowań, a także wprowadzenie zmian do przepisów, które podczas stosowania okazały się nieprecyzyjne lub niepotrzebne. Warto przypomnieć, że ww. projekt dokonuje zmiany rozporządzenia, które dotyczy m.in.:

  • trybu postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez: żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie, bobry
  • sposobu wypłaty odszkodowań za szkody;
  • wzorów dokumentów dotyczących szacowania szkód i wyliczania odszkodowań za szkody;
  • terminów zgłoszenia i szacowania szkody.

Projekt przewiduje wiele zmian incydentalnych, a niektóre z nich zasługują na przybliżenie. I tak, m.in. rozszerzono i doprecyzowano możliwość stosowania telefonicznego ustalania terminu oględzin. Z dotychczasowego brzmienia § 3 ust. 4 wynika, że termin oględzin szkód należy ustalić z poszkodowanym, a następnie poinformować poszkodowanego na piśmie o planowanym terminie nie później niż na 2 dni przed dniem oględzin. Jak podano w uzasadnieniu projektu, takie brzmienie powodowało brak elastyczności w planowaniu wyjazdów terenowych, gdyż w praktyce wiązało się z koniecznością wysłania zawiadomienia na ok. 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem i tym samym utrudniało lub uniemożliwiało dobieranie celów wyjazdów (tj. zaplanowanie oględzin dla kilku spraw w tej samej okolicy, w tym samym dniu). Natomiast proponowane zmiany umożliwiają dokonanie uzgodnienia telefonicznego terminu oględzin na dwa dni przed terminem (dodanie w § 3 ust. 4a‒4c) i doprecyzowują sytuacje, w których uzgodnione oględziny nie mogą się odbyć z winy organu lub z winy/z powodu nieobecności poszkodowanego (zmiana brzmienia § 3 ust. 5, 8 i 10). Projekt rozporządzenia wyklucza możliwość prowadzenia oględzin bez obecności poszkodowanego lub jego pełnomocnika, co było możliwe w dotychczasowym brzmieniu rozporządzenia. Powyższa zmiana wynika z potrzeby zminimalizowania możliwości zebrania niepełnego materiału dowodowego, co będzie skutkowało skutecznym podważeniem wyników szacowania na drodze cywilnoprawnej.

Inna zmiana przewidziana w projekcie dotyczy wprowadzenia możliwości pozostawienia wniosku bez rozpoznania w przypadku, gdy wniosek został złożony po upływie terminu na jego złożenie. Z tą zmianą mają związek nowe regulacje proponowane jako ust. 2a‒2d. Jak podano w uzasadnieniu, dodanie ust. 14 (wniosek bez rozpoznania) jest związane z faktem, że rozporządzenie do tej pory nie regulowało sytuacji, gdy zgłoszenie szkody wpływało po długim czasie od jej zaistnienia i niemożliwe było stwierdzenie przyczyn i okoliczności jej powstania poprzez zatarcie się z biegiem czasu dowodów w sprawie. Dotychczasowe uregulowanie w § 2 ust. 1 wskazuje jedynie na „niezwłoczne” zgłoszenie szkody, które to słowo nie posiada definicji ustawowej i powoduje, że często zdarzają się późne zgłoszenie szkody, które nie rodzą żadnych bezpośrednich sankcji. 

Podsumowując należy wskazać, że podany projekt przewiduje kompleksowe zmiany usprawniające całą procedurę związaną z ustaleniem szkód, spowodowanych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry – w uprawach, płodach rolnych, czy w pogłowiu zwierząt gospodarskich. Pozwoli to z pewnością na sprawniejsze działanie właściwych organów (regionalnych dyrektorów ochrony środowiska) w zakresie oględzin i szacowania szkód i ustalania odszkodowania.