Przewidziane w art. 11 ust. 5 pkt 8 PrZamPubl wyłączenie spod obowiązku stosowania ustawy po zmianie obejmuje swym zakresem zamówienia udzielane przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego albo jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, związane z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności, jeżeli zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podległe, lub przez niego nadzorowane, realizowane samodzielnie lub przy udziale podwykonawców, pod warunkiem, że co najmniej część zamówienia jest realizowana przez osoby pozbawione wolności. Oznacza to, że doprecyzowano, że zamówienie objęte wyłączeniem może być realizowane samodzielnie przez przywięzienne zakłady pracy lub przez podwykonawców, przy czym wprowadzono warunek, że co najmniej część takiego zamówienia realizują osoby pozbawione wolności.

Natomiast dodany w wyniku zmiany w art. 94 ust. 1a stanowi, że w przypadku udzielenia zamówienia przywięziennemu zakładowi pracy, zakładowi pracy chronionej, spółdzielni socjalnej lub innemu wykonawcy, o którym mowa w art. 94 ust. 1 PrZamPubl, wartość procentowego wskaźnika, o którym mowa w art. 94 ust. 1 PrZamPubl, ustala się w odniesieniu do ogólnego zatrudnienia w tym podmiocie osób społecznie marginalizowanych. Dla przypomnienia, zgodnie z art. 94 PrZamPubl zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych (np. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych).

Warto zwrócić uwagę na przepis przejściowy zawarty w art. 58 ww. ustawy zmieniającej, z którego wynika, że do postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 25 (tj. w PrZamPubl), wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.