W pierwszej kolejności należy mieć na uwadze art. 11 ustawy o elektromobilności zawierający trzy zmiany do PrZamPubl. Po pierwsze, uchyla się art. 244 PrZamPubl, zawierający delegację dla ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia, innych niż cena kryteriów oceny ofert, które mają zastosowanie w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień, oraz sposobu opisania i oceny tych kryteriów.

Druga zmiana polega na nadaniu nowego brzmienia art. 364 w ust. 1 pkt 1 PrZamPubl. W konsekwencji, na mocy zmiany, zamawiający prowadzący działalność sektorową, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2,3 i 7 PrZamPubl, nie stosują przepisów ustawy do udzielenia zamówień sektorowych na dostawy energii oraz paliw do wytwarzania energii, a także zakup świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 OdnŹródłaEnU, zakup świadectw efektywności energetycznej, w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 EfektywEnergU, oraz zakup gwarancji pochodzenia, o których mowa w art. 120 ust. 1 OdnŹródłaEnU. W odniesieniu do zmiany dokonanej w art. 364 ust. 1 pkt 1 PrZamPubl zauważenia wymaga przepis przejściowy zawarty w art. 36 ustawy zmieniającej ustawę o elektromobilności. Określa się w nim, że do postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 11 (tj. w PrZamPubl), wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, stosuje się przepis art. 364 ust. 1 pkt 1 PrZamPubl w brzmieniu dotychczasowym.

Trzecia zmiana dotyczy art. 417 w ust. 1, w którym skreśla się zdanie drugie. Zawierał on w odniesieniu do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wyłączenie stosowania przepisów wydanych na podstawie art. 244 PrZamPubl. Przepis art. 244 PrZamPubl uchylono w ustawie elektromobilności, tym samym ta zmiana jest naturalną konsekwencją ww. pierwszej zmiany.

Ponadto kluczowe znaczenie z punktu widzenia zamówień publicznych mają dodawane w ustawie o elektromobilności art. 68a, art. 68b i art. 68e, przy czym zauważenia wymaga, że na mocy art. 17 ustawy zmieniającej ustawę o elektromobilności, przepisy te stosuje się do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o elektromobilności. Przywołane przepisy wdrażają dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z 20.6.2019 r. zmieniającą dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

Zgodnie z art. 68a ust. 1 ustawy o elektromobilności zamawiający ma zapewniać, aby: 

1) udział pojazdów kategorii M1, M2 i N1, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z 30.5.2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE, zwanego dalej „rozporządzeniem 2018/858”), elektrycznych lub napędzanych wodorem, w całkowitej liczbie pojazdów tych kategorii objętych zamówieniami, o których mowa w art. 68b ustawy o elektromobilności, do 31.12.2030 r., wynosił co najmniej 22%, z tym że do 31.12.2025 r. do tego udziału, wlicza się pojazdy hybrydowe lub napędzane gazem ziemnym o maksymalnej emisji 50 g CO2/km i emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy poniżej 80% dopuszczalnych wartości emisji; 

2) udział pojazdów kategorii N2 i N3, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2018/858, napędzanych paliwami alternatywnymi w całkowitej liczbie pojazdów tych kategorii objętych zamówieniami, o których mowa w art. 68b ustawy o elektromobilności, wynosił co najmniej: 

a) 7% – do 31.12.2025 r., 

b) 9% – od 1.1.2026 r. do 31.12.2030 r.; 

3) udział autobusów zaliczanych do kategorii M3, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2018/858, klasy I i klasy A, o których mowa w art. 3 pkt 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z 13.7.2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, ze zm.), wykorzystujących do napędu paliwa alternatywne, w całkowitej liczbie autobusów objętych zamówieniami, o których mowa w art. 68b, z zastrzeżeniem że połowa tego udziału ma być osiągnięta przez autobusy zeroemisyjne, wynosił co najmniej: 

a) 32% – do 31.12.2025 r., 

b) 46% – od 1.1.2026 r. do 31.12.2030 r. 

Udziały pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami mają dotyczyć łącznie wszystkich zamówień wymienionych w art. 68a ust. 1 ustawy o elektromobilności, udzielonych przez zamawiającego w okresach do 31.12.2025 r. oraz od 1.1.2026 r. do 31.12.2030 r. Istotne może być też to, że dopuszcza się realizację zamówień wspólnych, o których mowa w art. 38 PrZamPubl, pod warunkiem, że uczestnicy tego zamówienia zachowają łącznie minimalne udziały, określone dla poszczególnych okresów. 

Z dodanego art. 68b ustawy o elektromobilności wynika, że przepisy art. 68a ustawy o elektromobilności stosuje się do następujących zamówień: 

1) o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, udzielanych na podstawie umowy sprzedaży, leasingu, najmu lub dzierżawy z opcją zakupu pojazdu samochodowego udzielaną przez zamawiającego, jeżeli do udzielenia tych zamówień mają zastosowanie przepisy PrZamPubl; 

2) których przedmiotem są usługi w zakresie drogowego publicznego transportu zbiorowego o wartości przekraczającej wartość progową określoną w art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego 36 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, ze zm.); 

3) o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, jeżeli do udzielenia tych zamówień mają zastosowanie przepisy PrZamPubl, i których przedmiotem są usługi oznaczone następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), tj. 60112000-6 – w zakresie publicznego transportu drogowego, 60130000-8 – w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób, 60140000-1 – nieregularny transport osób, 90511000-2 – wywóz odpadów, 60160000-7 – drogowy transport przesyłek pocztowych, 60161000-4 – w zakresie transportu paczek, 64121100-1 – dostarczanie poczty, 64121200-2 – dostarczanie paczek.

Stosownie do art. 68e ustawy o elektromobilności przepis art. 68a nie znajdzie zastosowania do następujących pojazdów: 

1) o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2018/858 oraz w pkt 5.2–5.5 i pkt 5.7 części A załącznika I do tego rozporządzenia; 

2) kategorii M3, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2018/858, innych niż pojazdy klasy I i klasy A, o których mowa w art. 3 pkt 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z 13.7.2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych.