Zmiany w PrZamPubl – nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania

W art. 1 pkt 3 PrzeciwAgrUkrainaU określono, że w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej 24.2.2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 PrzeciwAgrUkrainaU, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie przepisów PrZamPubl. W konsekwencji z art. 7 ust. 1 PrzeciwAgrUkrainaU wynika, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie PrZamPubl wyklucza się:

  1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 PrzeciwAgrUkrainaU;
  2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24.2.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 PrzeciwAgrUkrainaU;
  3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 24.2.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 PrzeciwAgrUkrainaU.

Wykluczenie wykonawcy

Wykluczenie wykonawcy z postępowanie na podstawie art. 7 ust. 1 PrzeciwAgrUkrainaU następować będzie na okres trwania wymienionych w nim okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 PrzeciwAgrUkrainaU, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontrola udzielania zamówień

Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 PrzeciwAgrUkrainaU będzie wykonywana zgodnie z art. 596 PrZamPubl. W ustawie o wspieraniu Ukrainy przewidziana jest sankcja w postaci kary pieniężnej wobec osoby lub podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o wspieraniu Ukrainy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie. Jednocześnie zdefiniowano, że przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej. Kara pieniężna nakładana będzie przez Prezesa UZP, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 7 ust. 9 PrzeciwAgrUkrainaU regulacje określone w art. 7 ust. 1–8 PrzeciwAgrUkrainaU mają także zastosowanie do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów wyłączonych spod stosowania PrZamPubl, w tym do zamówień i konkursów o wartości mniejszej niż 130 000 zł.

Zamawiający powinni zwrócić szczególną uwagę na art. 22 PrzeciwAgrUkrainaU. Przepisy zawarte w art. 7 PrzeciwAgrUkrainaU oraz środek sankcyjny polegający na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, o którym mowa w art. 1 pkt 3 PrzeciwAgrUkrainaU, mają bowiem zastosowanie również do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy o wspieraniu Ukrainy, z tym że:

  1. okres wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 PrzeciwAgrUkrainaU, rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie PrzeciwAgrUkrainaU;
  2. zamawiający dostosowuje dokumentację zamówienia lub regulamin konkursu w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie PrzeciwAgrUkrainaU. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności