Stawki płacy minimalnej

Od 1.1.2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2100 zł, a minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu – 13,70 zł.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 12.9.2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. poz. 1747).

Zatrudnianie cudzoziemców

Od 1.1.2018 r. praca cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, rybactwie oraz w usługach gastronomicznych i turystycznych będzie możliwa po uzyskaniu nowego rodzaju zezwolenia na pracę sezonową. Tego samego dnia zacznie obowiązywać sformalizowana procedura rejestracji oświadczeń, na podstawie których obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mają prawo pracować w Polsce.

W obrocie prawnym pojawią się jeszcze dwa nowe typy zezwolenia: na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w celu korzystania z mobliności długoterminowej.

Podstawa prawna: ustawa z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1543) oraz ustawa z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw (wejdzie w życie w 30 dni od dnia publikacji, na którą czeka po podpisie prezydenta).

Zakaz handlu w niedziele

Od 1 marca do 31 grudnia 2018 r. zakaz handlu nie będzie obowiązywał w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, chyba że przypadnie święto, wówczas nie będzie wolno handlować.

Od 1 stycznia do grudnia 2019 r. zakaz nie będzie obowiązywał w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, o ile nie będzie to dzień świąteczny.

Od 1.1.2020 r. zakaz handlu ma obejmować wszystkie niedziele z wyjątkiem: dwóch kolejnych niedziel przed pierwszym dniem Bożego Narodzenia oraz niedzieli poprzedzającej dzień Wielkiej Nocy, a także ostatniej niedzieli przypadającej w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, pod warunkiem że nie nałoży się ona z dniem świątecznym.

Od powyższych zasad zostało przewidzianych wiele wyjątków, w tym m.in. dotyczących aptek, stacji paliwowych czy sklepów internetowych. Ich lista jest wciąż procedowana.

Podstawa prawna: ustawa z 24.11.2017 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, nad którą trwają jeszcze prace legislacyjne.

Ochrona danych osobowych

Od 25.5.2018 r. pracodawcy będą musieli skorygować dotychczasowe procedury pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, a także wdrożyć zabezpieczenia. Zamiast administratora danych osobowych (ABI) mają wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych (IOD). Nie będą już rejestrować zbiorów danych, ale za to będą prowadzić wewnętrzne rejestry czynności przetwarzania danych. Będą także raportować wycieki danych.

Do tego dojdzie nowa ustawa o ochronie danych osobowych i przepisy ją wprowadzające, które w chwili opracowania tego tekstu były wciąż w procesie legislacyjnym.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119/1).