Nowelizacja wprowadza zmiany przede wszystkim w dwóch ustawach:

 • z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260; dalej: PrDrog);
 • z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1273 ze zm.; dalej: ZmPrDrog).

1. Pojęcie szkody istotnej

Zgodnie z art. 2 pkt 10a PrDrog, szkoda istotna to szkoda w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikującą pojazd do dodatkowego badania technicznego i stwierdzoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: UFG) lub przez zakład ubezpieczeń w związku z otrzymanym zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1170 ze zm.).

2. Zmiany z zakresu danych

Zmiany obejmują:

1) w elektronicznym katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium RP gromadzi się dane określone w art. 80bh ust. 2 PrDrog (m.in. o typie pojazdów, którym wydano świadectwo homologacji, zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji, pojeździe, na który udzielono dopuszczenia jednostkowego pojazdu itd.). Dane te przekazuje do katalogu także producent lub importer nowego pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, trolejbusu lub przyczepy na podstawie:

 • wydanego na terytorium RP świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu albo wydanego na terytorium innego niż RP państwa członkowskiego świadectwa homologacji typu WE pojazdu;
 • wydanego świadectwa homologacji typu pojazdu w przypadku, o którym mowa w art. 70k ust. 1 PrDrog (chodzi o pojazdy produkowanych w małych seriach).

2) Krajowy Punkt Kontaktowy, na zapytania krajowych punktów kontaktowych innych państw członkowskich UE, udostępni tym punktom także dane o dacie i miejscu urodzenia kierowcy (art. 80o ust. 1 pkt 2 lit. e :PrDrog).

3) do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów zgłasza się także dane dotyczące numeru REGON (zamiast NIP) takiego przedsiębiorcy, jeżeli posiada taki numer (art. 83a ust. 3 pkt 2 PrDrog).

4) w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) gromadzi się także dane o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe:

 • dane o pojeździe, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy;
 • numer pozycji w rejestrze zastawów;
 • datę dokonania wpisu w rejestrze zastawów;
 • imię i nazwisko (nazwę lub firmę), PESEL oraz REGON zastawnika;
 • datę wykreślenia zastawu z rejestru zastawów;
 • nazwę (oznaczenie) sądu, który dokonał wpisu.

W CEP gromadzi się też dane o:

 • szkodach istotnych;
 • homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, dopuszczeniu indywidualnym WE pojazdu albo dopuszczeniu do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji;
 • o zabezpieczeniach ustanowionych na pojeździe, w tym o zajęciu pojazdu przez organ egzekucyjny, oraz o ich zniesieniu.

3. UFG uzyska dane z centralnej ewidencji kierowców (CEK)

Dane gromadzone w CEK określa art. 100b PrDrog. Dane zgromadzone w CEK udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań, także UFG (art. 100c ust. 1 pkt 14 PrDrog).

4. Straż Graniczna zatrzyma dokumenty

Policjant, w związku z wykonywaniem czynności w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowania ruchem i jego kontrolowania, ma prawo zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty kierowcy w przypadkach przewidzianych w przepisach unijnych wymienionych w art. 129 ust. 2 pkt 6 PrDrog. Obecnie także funkcjonariuszom Straży Granicznej przysługuje to uprawnienie, w zakresie dotyczącym dokumentów stwierdzających uprawnienie do używania pojazdu (art. 129 ust. 4a zdanie drugie PrDrog).

Rozszerzenie uprawnienia do zatrzymania dokumentów o funkcjonariuszy Straży Granicznej wymagało wprowadzenia zmian w art. 132 i 133 PrDrog.

5. Wnoszenie opłat

Zgodnie z art. 83 ust. 1 PrDrog, badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej.

Zgodnie z dodanymi ust. 1b-1c do art. 83 PrDrog, w przypadku dokonywania tych opłat w obrocie bezgotówkowym za ich uiszczenie uważa się złożenie przez właściciela lub posiadacza pojazdu dyspozycji obciążenia rachunku bankowego, rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, rachunku płatniczego w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu albo zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego. Opłaty można uiszczać po przeprowadzeniu badania technicznego, jeżeli przewiduje to umowa zawarta między przedsiębiorcą prowadzącym stację kontroli pojazdów a właścicielem lub posiadaczem pojazdu. Obowiązek uiszczenia opłaty ewidencyjnej nie dotyczy pojazdów niepodlegających rejestracji i pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 PrDrog (tj. należących do członków obcych sił zbrojnych, personelu cywilnego i członków rodzin, oraz pojazdów ich wykonawców kontraktowych, przebywających na terytorium RP).

6. Terminy przekazywania danych

Zgodnie z art. 11 ZmPrDrog, UFG przekazuje do CEP dane i informacje zgromadzone do 12.11.2017 r. w zakresie, o którym mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 PrDrog w brzmieniu nadanym nowelizacją (ust. 1).

Organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami przekazują do CEK dane i informacje zgromadzone do 3.6.2018 r. w zakresie wynikającym z utworzenia profilu kandydata na kierowcę (ust. 2).

Organy rejestrujące przekazują do CEP dane i informacje zgromadzone i nieprzekazane do ewidencji do 12.11.2017 r. (ust. 3).

Dodano też ust. 3a-3c, zgodnie z którymi, organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami przekazują do CEK dane i informacje zgromadzone i nieprzekazane do ewidencji do 3.6.2018 r. Natomiast dane z rejestru zastawów zgromadzone do 3.6.2018 r. są przekazywane do CEP do 3.6.2018 r.

Przekazywanie powyższych danych, o których mowa w:

 • ust. 1-3a – rozpoczęło się od 20.10.2017 r.;
 • ust. 3b – rozpocznie się od 1.12.2017 r.

Ponadto, od 13.11.2017 r. do 3.6.2018 r. podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w CEP , w przypadku gdy niezgodność ta uniemożliwia wprowadzenie danych do CEP, niezwłocznie informuje o tym, poza systemem teleinformatycznym obsługującym CEP, administratora danych i informacji zgromadzonych w CEP. Informację przekazuje się w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z informacją udostępnioną na stronie podmiotowej BIP ministra informatyzacji. Zasady przekazywania informacji określa art. 16a ZmPrDrog.