Zmiany w prawie o odpadach

Ustawa wprowadza konieczne zmiany w prawie polskim związku z wejściem w życie :

1) dyrektywy Komisji (UE) 2015/1127 z 10.7.2015 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy;

2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z 18.12.2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy;

3) rozporządzenia Rady (UE) 2017/997 z 8.6.2017 r. zmieniającego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne”.

Ważne
Naruszenie nowych obowiązków związanych z prowadzeniem karty przekazania odpadów i karty przekazania odpadów komunalnych przez posiadaczy odpadów będzie penalizowane (art. 180 OdpadyU). Ponieważ brzmienie tego przepisu nie obejmuje naruszenia obowiązku posiadania przez kierowcę, w trakcie transportu odpadów, potwierdzenia wygenerowanego z bazy danych o produktach i opakowaniach umożliwiającego weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym wprowadzono przepisy dające możliwość nałożenia kary grzywny za niedopełnienie ciążących na transportujących obowiązków w powyższym zakresie.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (data ogłoszenia: 22.12.2017 r.), z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 9-12, 14 i 15 oraz 20, które wchodzą w życie 1.1.2020 r.;

2) art. 3, który wszedł w życie 1.1.2018 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności