Ustawa wprowadza konieczne zmiany w prawie polskim związku z wejściem w życie :

1) dyrektywy Komisji (UE) 2015/1127 z 10.7.2015 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy;

2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z 18.12.2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy;

3) rozporządzenia Rady (UE) 2017/997 z 8.6.2017 r. zmieniającego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne”.

Ważne
Naruszenie nowych obowiązków związanych z prowadzeniem karty przekazania odpadów i karty przekazania odpadów komunalnych przez posiadaczy odpadów będzie penalizowane (art. 180 OdpadyU). Ponieważ brzmienie tego przepisu nie obejmuje naruszenia obowiązku posiadania przez kierowcę, w trakcie transportu odpadów, potwierdzenia wygenerowanego z bazy danych o produktach i opakowaniach umożliwiającego weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym wprowadzono przepisy dające możliwość nałożenia kary grzywny za niedopełnienie ciążących na transportujących obowiązków w powyższym zakresie.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (data ogłoszenia: 22.12.2017 r.), z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 9-12, 14 i 15 oraz 20, które wchodzą w życie 1.1.2020 r.;

2) art. 3, który wszedł w życie 1.1.2018 r.