Zmiany w Prawie Budowlanym

Ustawa wprowadzi zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. dotyczy starych, co najmniej 20-letnich, samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je zalegalizować, co pozwoli włączyć je w system kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem skorzystania z uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W nowelizacji pojawią się kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej. [1].

Najistotniejsze szczegółowe punkty projektu:

1) zmiany w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Zgody na odstępstwo udziela albo odmawia udzielenia organ administracji architektoniczno-budowlanej w drodze postanowienia, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, Obecnie zgodę, o której mowa wydaje minister;

2) do zgłoszenia robót budowlanych inwestor będzie dołączał projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym, oraz projekt architektoniczno-budowlany;

3) podzielono obiekty/roboty budowlane na:

a) takie, których budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia,

b) takie, których budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia,

c) takie, których budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia,

d) wykonywanie robót budowlanych, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia,

e) wykonywanie robót budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia;

4) zostało przedefiniowane pojęcie projektu budowlanego, a także zmniejszono liczbę egzemplarzy projektu − do trzech, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego;

5) wprowadzono przepis, zgodnie z którym nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat;

6) ustanowienie kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy będzie dotyczyło wyraźnie wskazanych przypadków o charakterze katalogu zamkniętego.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

[1] https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/pakiet-wolnosciowy-w-prawie-budowlanym
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności