Zmiany w prawie budowlanym

Obszar oddziaływania obiektu

W art. 3 pkt 20 PrBud zmieniono definicję obszaru oddziaływania obiektu przez skreślenie wyrażenia „w zagospodarowaniu”. Jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Procedura uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych

W art. 9 ust. 1 PrBud wprowadzono zmianę w zakresie dostosowania pojęcia do ustawy z 19.7.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696). W art. 9 ust. 3 PrBud wskazano wymagania dotyczące wniosku do ministra właściwego, jakie powinien spełniać w sprawie dzielenia upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. W dodanym ust.6 art. 9 PrBud uregulowano, że w przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych oraz w przypadku dostosowywania tych obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności przy usuwaniu stanu zagrożenia życia ludzi, rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej stosuje się na podstawie zgody udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 OchrPPożU, bez wymogu uzyskiwania zgody na odstępstwo, o której mowa w ust. 2. Zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Obowiązki projektanta

W nowym art. 20 ust. 1aa PrBud określono nowe obowiązki projektanta. Zmianie uległ art. 20 ust. 2 PrBud w którym dodano, że projektant zapewniający sprawdzenie projektu, posiadający uprawnienia w odpowiedniej specjalności, będzie dokonywał sprawdzenia zarówno projektu architektoniczno-budowlanego, jak i projektu technicznego pod względem zgodności z przepisami prawa oraz techniczno-budowlanego. Do art. 34 ust. 3d PrBud został przeniesiony przepis dotyczący konieczności dołączenia oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej (uchylono art. 20 ust. 4 PrBud).

Kwalifikacja budów lub robót -pozwolenie czy zgłoszenie

W art. 29 ust. 1 PrBud został wprowadzony katalog obiektów, których budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, a jedynie dokonania zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Natomiast w art. 29 ust. 2 PrBud został wprowadzony katalog obiektów, których budowa nie wymaga zarówno pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, m.in. obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych, wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych, bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. W art. 29 ust. 3 PrBud wprowadzono zestawienia robót budowlanych wymagających zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Natomiast w art. 29 ust. 4 PrBud określono roboty budowlane, które są zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Wprowadzono podział na cztery grupy robót w celu zwiększenia czytelności przepisu.W art. 30 Prbud dodano nowy ust. 1b, w którym uregulowano kwestie zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych. Zmianie uległ art. 30 ust. 2 PrBud poprzez dodanie do elementów zgłoszenia wymogu określenia m.in. miejsca wykonywania robót budowlanych, a w dodanym w art. 30 ust. 2a PrBud wyszczególniono dokumenty jakie należy dołączyć do zgłoszenia, które wynikają z przepisów odrębnych ustaw oraz części projektu budowlanego, które należy dołączyć do zgłoszenia niektórych robót budowlanych ze względu na bardziej skomplikowany charakter.

Wymagania dotyczące pozwoleń

Zmianie uległ r art. 322 PrBud m.in. poprzez uchylenie ustępu 4a stanowiącego, iż nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych z naruszeniem art. 28 ust. 1 PrBud. W nowym art. 35 ust. 5 PrBud uregulowano tą kwestię poprzez wydanie decyzji o odmowie w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Odstąpienie od projektu

Zmiany dokonane w art. 36a ust. 1 PrBud polegają na dostosowaniu do zmian w projekcie budowlanym. Nowelizacja wprowadziła zmiany dotyczące zakresu istotnego odstąpienia. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno‑budowlanej.Dodatkowo rozszerzono katalog zmian kwalifikowanych jako istotne.

Zmiany w projekcie technicznym

W nowym art. 36b PrBud zostało uregulowane, że zmiany dokonywane w projekcie technicznym dotyczące rozwiązań, które podlegały uzgodnieniom, wymagają ponownego uzyskania tych uzgodnień. Przewidziano odstąpienia od projektu technicznego, jeżeli po dokonaniu przez projektanta zmian w tym projekcie oraz ich sprawdzeniu przez projektanta sprawdzającego, o ile to sprawdzenie jest wymagane (art. 36b ust. 2 PrBud). Nałożono też obowiązek na kierownika budowy okazywania projektu budowlanego na każde żądanie organu nadzoru budowlanego (art. 36b ust. 3 PrBud).

 Zmiany w projekcie budowlanym

Zmianie uległ art. 34 ust. 3 PrBud, w którym jako obligatoryjny element projektu budowlanego dodano projekt techniczny. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany podlegają zatwierdzeniu w decyzji o pozwolenie na budowę (art. 34 ust. 4 PrBud). Projekt techniczny nie będzie zatwierdzany i przedkładany organowi administracji architektoniczno-budowlanej.W art. 34 PrBud dodano nowe ustępy 2a i 2b, które stanowią, że projekt budowlany powinien uwzględniać kwestie związane z bezpieczeństwem pożarowym oraz, iż projekt budowlany może zostać sporządzony przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (art. 15a PrBud). W nowym art. 34 ust. 3c PrBud wskazano, że projekt techniczny musi być zgodny z projektem architektoniczno-budowlanym, a w ust. 3d wskazano dokumenty jakie należy dołączyć do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. Podział projektu budowlanego spowodował rozdzielenie zakresu projektu architektoniczno-budowlanego pomiędzy projekt architektoniczno-budowlany i techniczny w związku z czym zmianie uległ art. 12 PrBud dotyczący funkcji technicznych w budownictwie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności