Ustawa ma na celu zmianę przepisów dotyczących powoływania i odwoływania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki oraz Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

Ustawa przewiduje, że minister właściwy do spraw środowiska może odwołać wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki bez konieczności wystąpienia ze stosownym wnioskiem przez Prezesa Agencji. Zmiana ta ma na celu zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw środowiska narzędzi do odwołania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki w przypadku nieobsadzenia stanowiska Prezesa Agencji.

Ustawa wprowadza także nowe uregulowania w odniesieniu do sposobu powoływania składu i ustania członkostwa w Radzie do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Modyfikuje się tryb powoływania Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej poprzez uwzględnienie roli ministra właściwego do spraw środowiska. Ustawa stanowi, że to minister właściwy do spraw środowiska (a nie jak dotychczas prezes Agencji) będzie powoływał członków Rady, po zasięgnięciu opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Odwołanie wiceprezesa Rady nie będzie wymagać zasięgnięcia opinii Prezesa Agencji, a będzie to mógł uczynić minister właściwy do spraw środowiska. Ustawa określa też przypadki ustania członkostwa w Radzie (odwołanie, pisemna rezygnacja, śmierć).

Ważne
Ustawa przewiduje wygaśnięcie kadencji aktualnego składu Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.