Zmiany w prawie atomowym

Ustawa ma na celu zmianę przepisów dotyczących powoływania i odwoływania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki oraz Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

Ustawa przewiduje, że minister właściwy do spraw środowiska może odwołać wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki bez konieczności wystąpienia ze stosownym wnioskiem przez Prezesa Agencji. Zmiana ta ma na celu zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw środowiska narzędzi do odwołania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki w przypadku nieobsadzenia stanowiska Prezesa Agencji.

Ustawa wprowadza także nowe uregulowania w odniesieniu do sposobu powoływania składu i ustania członkostwa w Radzie do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Modyfikuje się tryb powoływania Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej poprzez uwzględnienie roli ministra właściwego do spraw środowiska. Ustawa stanowi, że to minister właściwy do spraw środowiska (a nie jak dotychczas prezes Agencji) będzie powoływał członków Rady, po zasięgnięciu opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Odwołanie wiceprezesa Rady nie będzie wymagać zasięgnięcia opinii Prezesa Agencji, a będzie to mógł uczynić minister właściwy do spraw środowiska. Ustawa określa też przypadki ustania członkostwa w Radzie (odwołanie, pisemna rezygnacja, śmierć).

Ważne
Ustawa przewiduje wygaśnięcie kadencji aktualnego składu Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności