Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.6.2018 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych zysków z tytułu dotacji celowych

Zgodnie z treścią nowego rozporządzenia zaniechano poboru wpłat z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, które są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym na rzecz budżetu państwa. Rozporządzenie dotyczy wpłat należnych z tytułu dotacji celowych udzielonych na podstawie przepisów ustawy z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Zaniechanie ma zastosowanie do dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie od 1.1.2017 r. do 31.12.2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie 28.6.2018 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 1248

Rozporządzenie Ministra Finansów z 12.6.2018 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej

Rozporządzenie wyznacza Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim jako organ uprawniony do nałożenia kary pieniężnej w przypadku stwierdzenia w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej naruszeń, podlegających karze pieniężnej, gdy naruszenia te dotyczą podmiotów, które mają siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa trzeciego, albo nie można ustalić właściwości miejscowej naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary.

Rozporządzenie weszło w życie 14.6.2018 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 1141

Ustawa z 7.6.2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy było przede wszystkim dostosowanie przepisów ustawy z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii do wymogów nałożonych przez Komisję Europejską. Z podatkowego punktu widzenia omawiana ustawa jest jednak kluczowa dla opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: PodLokU) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z kolei w świetle art. 1a ust. 1 pkt 2 PodLokU budowlą jest m.in. obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (dalej: PrBud) obiektem budowlanym jest budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Prawo budowlane w art. 3 pkt 3 jako budowlę definiuje każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, przy czym ustawodawca wymienia katalog budowli. W katalogu tym, obowiązującym do końca 2016 r., wskazano, że budowlą są również: części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń)”.

Od 1.1.2017 r. w wyniku nowelizacji PrBud oraz w efekcie wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych opodatkowane zostały wszystkie elementy elektrowni wiatrowej. Stało się tak w efekcie wykreślenia z art. 3 pkt 3 PrBud elektrowni wiatrowych jako obiektów, które podlegają opodatkowaniu jedynie od wartości ich elementów budowlanych.

Powyższa zmiana była bardzo niekorzystna dla podatników. Należy podkreślić, że elementy budowlane elektrowni wiatrowej stanowią ok. 30% całej inwestycji. Krytyczne głosy płynące ze strony środowiska branży energii odnawialnej przyczyniły się do rewizji przepisów przez rząd.

W konsekwencji ustawodawca wycofał się z wprowa­dzonych zmian poprzez przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta przywraca brzmienie art. 3 pkt 3 PrBud sprzed 1.1.2017 r., a co za tym idzie, elektrownie wiatrowe znów są opodatkowane podatkiem od nieruchomości jedynie od wartości ich części budowlanych. Warto wskazać, że przepisy dotyczące omawianego zagadnienia wchodzą w życie od 14.7.2018 r., ale z mocą wsteczną od 1.1.2018 r. Zatem jedynie 2017 r. pozostaje nieobjęty korzystnymi dla branży energii odnawialnej regulacjami.

Ustawa wchodzi w życie 14.7.2018 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 1269

Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.6.2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych

Rozporządzenie określa sposób i tryb korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych przez zobowiązanego, podmiot zainteresowany oraz podmioty uprawnione wskazane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozporządzenie reguluje również tryb i sposób wprowadzania danych do rejestru oraz formaty danych wymagane przy wprowadzaniu danych do rejestru.

Rozporządzenie weszło w życie 13.6.2018 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 1124

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.5.2018 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych

Rozporządzenie wyznacza Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Rejestr Należności Publicznoprawnych jest prowadzony przez Szefa KAS, jednak jeżeli przemawia za tym sprawne funkcjonowanie administracji skarbowej, to Minister Finansów może wyznaczyć inny organ.

Rozporządzenie weszło w życie 13.6.2018 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 1123

Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.6.2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Rozporządzenie określa wzór:

• deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R);

• deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (­CIT-6AR);

• deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (­CIT-9R);

• deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z);

• deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji ­CIT-6AR (CIT-11R);

• zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8);

• zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8AB);

• oświadczenia podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-5);

• informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (­CIT-8/O);

• informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D);

• informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7);

• informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R);

• informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (CIT/BR);

• informacji o środkach trwałych oraz przychodach składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy (CIT/MIT);

• informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (CIT/8S);

• informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (CIT/8SP);

• informacji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową (CIT/PGK).

Rozporządzenie weszło w życie 30.6.2018 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 1268

Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z 25.5.2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych

Celem nowej dyrektywy jest poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez zniechęcenie do korzystania z transgranicznych uzgodnień z zakresu agresywnego planowania podatkowego. Innymi słowy, dyrektywa wprowadza przepisy mające na celu ograniczenie wykorzystywania przez podatników wehikułów podatkowych opartych w głównej mierze na wykorzystaniu państw stosujących tzw. szkodliwą konkurencję podatkowa, czyli tzw. raje podatkowe.

W świetle przepisów tej dyrektywy zostanie nałożony obowiązek składania informacji o strukturach podatkowych wykorzystujących transgraniczne przepływy pieniędzy. Informacje te będą raportowane do odpowiednich organów podatkowych, które w ramach Unii Europejskiej będą mogły się tymi informacjami wymieniać.

Sam obowiązek raportowania spoczywać ma przede wszystkim na pośredniku, tj. podmiocie, który opracowuje, wprowadza do obrotu, organizuje lub udostępnia do wdrożenia podlegające zgłoszeniu uzgodnienie transgraniczne lub zarządza wdrażaniem takiego uzgodnienia. W praktyce będą to zatem doradcy podatkowi. Jeżeli jednak sam podatnik w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zdecyduje się na wprowadzenie transgranicznego schematu podatkowego, to on sam będzie obowiązany do dokonania zgłoszenia.

Dyrektywa nie precyzuje, jakie będą sankcje za uchybienia w zakresie raportowania o nowych transgranicznych schematach podatkowych. Dyrektywa stanowi jedynie, że sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Państwa członkowskie mają obowiązek implementacji przepisów dyrektywy do 31.12.2019 r.

Dyrektywa weszła w życie 25.6.2018 r. (większość jej regulacji będzie mieć zastosowanie od 1.7.2020 r.).

Dz.U. UE. L. 2018.139.1

Ustawa z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja Ordynacji podatkowej (dalej: OrdPU) wprowadza uprawnienie, zgodnie z którym Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zażądać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego (tj. np. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej posiadającej zdolność prawną) na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać. Szef KAS, żądając blokady rachunku, musi wskazać numer rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz okres blokady.

Co więcej, bank lub SKOK na wniosek podmiotu kwalifikowanego przekazują mu informację o żądaniu dokonania blokady. Taka informacja może jednak zostać przekazana tylko wówczas, gdy Szef KAS potwierdzi, że wszystkie przekazane żądania blokady rachunków tego podmiotu kwalifikowanego zostały wykonane. W przypadku złożenia powyższego wniosku bank lub SKOK będą przekazywały dodatkowo Szefowi KAS informacje o adresie e-mail nadawcy wniosku, jego adresie IP, numerze telefonu, adresie placówki lub oddziału banku, w której wniosek został nadany, adresie nadawcy wniosku, w zależności od sposobu wniesienia wniosku przez podmiot kwalifikowany. Uzasadnieniem dla takiego działania jest możliwość ustalenia lokalizacji podmiotu kwalifikowanego i ewentualnego podjęcia wobec niego adekwatnych działań.

W świetle nowelizacji modyfikacji uległa możliwość zaskarżenia postanowienia Szefa KAS o przedłużeniu terminu blokady rachunku bankowego. Na postanowienie o przedłużeniu blokady przysługuje podmiotowi kwalifikowanemu zażalenie (do tej pory był to wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). W związku z powyższym możliwość zaskarżenia do WSA postanowienia Szefa KAS wydanego po wniesieniu zażalenia będzie mogła być realizowana na podstawie art. 3 § 1 pkt 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Nowelizacja dostosowuje również omawiane regulacje OrdPU do systemu podzielonej płatności w VAT, a także ustala relacje między blokadą rachunku a za­jęciami dokonanymi w trybach egzekucyjnych.

Ustawa weszła w życie 8.8.2018 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 1499

Obwieszczenie Ministra Finansów z 25.7.2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019

Minister Finansów ogłosił górną granicę stawek kwotowych na rok 2019 określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

W związku z powyższym rady gmin mogą określać w uchwałach wysokość stawek podatków i opłat lokalnych do wysokości wskazanych poniżej limitów.

Stawki podatku od nieruchomości nie mogą zatem przekroczyć:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości.

Roczna stawka podatku od środków transportowych nie może natomiast przekroczyć:

1) od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 832,71 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1389,14 zł,

c) powyżej 9 ton – 1666,96 zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3181,00 zł – z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1944,76 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie – 2458,70 zł,

b) powyżej 36 ton – 3181,00 zł

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – 1666,96 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie – 1944,76 zł,

b) powyżej 36 ton – 2458,70 zł;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1968,37 zł 25,

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2488,56 zł.

Ponadto, w związku z obwieszczeniem:

a) stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 778,20 zł dziennie,

b) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne nie może przekroczyć 2,26 zł dziennie,

c) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,20 zł dziennie,

d) stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,40 zł dziennie,

f) stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 123,18 zł rocznie od jednego psa,

g) stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,54 zł dziennie,

h) stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,22 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Obwieszczenie zostało ogłoszone 3.8.2018 r.

M.P. 2018, poz. 745

Obwieszczenie Ministra Finansów z 7.8.2018 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2019

Zgodnie z nowym obwieszczeniem Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 (tj. w drodze wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego), a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12 800 zł.

Obwieszczenie zostało ogłoszone 14.8.2018 r.

M.P. 2018, poz. 779

Obwieszczenie Ministra Finansów z 7.8.2018 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2019

Nowe obwieszczenie stanowi, że kara porządkowa nałożona przez organ w trakcie postępowania podatkowego na stronę, pełnomocnika strony, świadka lub biegłego, którzy mimo prawidłowego wezwania nie dopełnili określonych obowiązków nie może przekroczyć kwoty 2800 zł.

Obwieszczenie zostało ogłoszone 14.8.2018 r.

M.P. 2018, poz. 780

Obwieszczenie Ministra Finansów z 16.8.2018 r. w sprawie uzupełniającej listy państw uczestniczących objętych i nieobjętych obowiązkiem raportowania za rok 2017

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów ogłasza się uzupełniającą listę państw uczestniczących (tj. państw, które zawarły porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji) innych niż wpisane na listę ogłoszoną na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami:

1) objętych obowiązkiem raportowania za rok 2017, stanowiącą załącznik nr 1 do obwieszczenia,

2) nieobjętych obowiązkiem raportowania za rok 2017, stanowiącą załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

1) Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

2) Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

3) Republika Panamy.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

1) Królestwo Bahrajnu;

2) Wspólnota Bahamów.

Obwieszczenie weszło w życie 14.8.2018 r.

M.P. 2018, poz. 799

Krzysztof Suchorab, doradca podatkowy i starszy konsultant w MDDP