Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i inne decyzje rządu z 2.4.2019 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projektowane zmiany odnoszą się do zasad prowadzenia działalności gospodarczej związanej z pośrednictwem przy przewozie osób samochodami osobowymi i taksówkami. Projektodawca wskazuje, że nowe przepisy mają tworzyć jednakowe warunki równej i uczciwej konkurencji wśród przewoźników przez wskazanie jednolitych wymogów wykonywania takiej działalności. Celem planowanej nowelizacji jest również zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom, skuteczniejsza kontrola prawidłowości wykonywania działalności gospodarczej przez pośredników oraz kontrola podmiotów z nimi współpracujących.

Zmiany obejmą przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub przewóz taksówką.

W projekcie nowelizacji ustawy zdefiniowano pośrednictwo przy przewozie osób. Zgodnie z projektowanymi przepisami jest to działalność gospodarcza polegająca na przekazywaniu zleceń przewozu z wykorzystaniem domen internetowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych oraz systemów teleinformatycznych lub innych środków przekazu informacji.

Zmiany umożliwią stosowanie aplikacji mobilnej jako alternatywnego wobec obecnie stosowanego taksometru i kasy fiskalnej urządzenia służącego do naliczania opłaty.

Zaproponowano ponadto istotne udogodnienia dla osób rozpoczynających działalność związaną z przewozem osób: ułatwienia w procedurze ubiegania się o licencję (w tym obniżenie związanej z tym opłaty), zniesienie możliwości wprowadzenia przez radę gminy liczącej więcej niż 100 tys. mieszkańców obowiązku szkolenia oraz egzaminu z topografii miejscowości i znajomości przepisów prawa miejscowego dla przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy lub kierowcy przez niego zatrudnionego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Projektowana ustawa wprowadza nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym: została w nim określona maksymalna wysokość opłaty egzekucyjnej (10 proc. wyegzekwowanych środków pieniężnych, nie więcej jednak niż 40 tys. zł) i manipulacyjnej. W projekcie wskazano sposób obliczania wysokości tych opłat w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej należności po dokonaniu czynności egzekucyjnych. Nowe przepisy mają wprowadzać rozwiązania usprawniające postępowanie egzekucyjne.

Projektowana nowelizacja jest konsekwencją konieczności uwzględnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28.6.2016 r., SK 31/14 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1244).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy – Prawo konsularne

Podstawowym celem projektowanej nowelizacji jest stworzenie możliwości ubiegania się o Kartę Polaka wszystkim osobom pochodzenia polskiego zamieszkującym poza granicami kraju i objęcie regulacją wszystkich środowiska polonijne.

W aktualnym stanie prawnym ustawa o Kracie Polaka obejmuje jedynie Polaków na Wschodzie posiadających w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty obywatelstwo jednego z państw wymienionych w katalogu w art. 2 ust. 2 ustawy z 7.9.2007 r. o Karcie Polaka (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1272 ze zm.).

W konsekwencji opisanych zmian Rada do Spraw Polaków na Wschodzie zostanie przemianowana na Radę do Spraw Polaków na Obczyźnie.

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

Podstawowym założeniem projektu ustawy jest wydzielenie Państwowej Agencji Geologicznej (dalej jako: PAG) z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Głównym celem Agencji będzie reprezentowanie interesu państwa w dziedzinie geologii, w tym zapewnienie bazy surowcowej kraju – zasobów złóż surowców mineralnych koniecznych do zaspokojenia potrzeb przemysłowych i energetycznych kraju. Do zadań PAG będą należały m.in.: prowadzenie prac dotyczących utrzymania, poszerzania, pozyskiwania i zagospodarowania bazy surowcowej; realizacja polityki surowcowej państwa, strategii, programów i polityk z nią związanych; weryfikacja zasobów złóż kopalin oraz sporządzanie krajowego bilansu złóż kopalin; rozpoznawanie, analizowanie i przewidywanie geozagrożeń oraz innych procesów geologicznych oraz monitorowanie oraz wspieranie rozwoju nowych metod i technologii w obszarze geologii.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

Projekt przewiduje rezygnację z procedury profilowania pomocy dla bezrobotnych. W miejsce mechanizmu profilowania (ustaleniu dla każdego bezrobotnego jednego z trzech profili, którym odpowiadały określone formy aktywizacji zawodowej) wprowadzony został obowiązek opracowania w urzędzie pracy Indywidualnego Planu Działania dostosowanego do indywidualnej sytuacji bezrobotnego.

W konsekwencji wyroku TK z 6.6.2018 r., K 53/16 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1149) od 15.6.2019 r. przestanie obowiązywać rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.5.2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 631). W rezultacie zrezygnowano w całości z przepisów o profilowaniu pomocy dla bezrobotnych.

Rezygnując z obowiązku ustalania profilu pomocy dla każdego bezrobotnego, wprowadzono możliwość korzystania przez powiatowe urzędy pracy z różnych form pomocy określonych w ustawie – bez ograniczeń wynikających z ustalonego dla bezrobotnego profilu pomocy. W praktyce rozwiązanie to ułatwi urzędom pracy stosowanie form pomocy określonych w ustawie, w tym usługi pośrednictwa pracy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności