Zmiany w podatku od nieruchomości i opłacie targowej w 2021 r.

Korzystne zmiany w zakresie podatków lokalnych przewidziano w ustawie z 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2255); dalej: tarcza 6.0. W ramach tych zmian gminy mogą zwolnić przedsiębiorców z podatku od nieruchomości lub odroczyć jego zapłatę. Ponadto dostaną rekompensatę z tytułu niepobierania opłaty targowej.

Podatek od nieruchomości

Tarcza 6.0 przedłuża możliwość stosowania przez gminy rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu skutków COVID-19 (art. 15p i art. 15q ustawy z 2 marca 2020 r. o COVID-19). Rady gmin, w drodze uchwały, mogą:

1) wprowadzać, za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz

2) przedłużać terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r. – nie dłużej niż do 31.12.2021 r. (art. 15q ust. 1 ustawy z 2.3.2020 r. o COVID-19).

Opłata targowa

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. gminy nie będą pobierać opłaty targowej. Z tytułu niepobierania opłaty targowej jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (art. 31zzm ustawy z 2.3.2020 r. o COVID-19). Podstawę do wyliczenia przedmiotowej rekompensaty stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego.

Środki z tytułu rekompensaty będą przekazywane do 31.3.2021 r. na rachunek gmin.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności