Od 8.4.2016 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z 26.8.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.; dalej: PodKsPiRR) wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 31.3.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2016 r. poz. 467).

Nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Główna zmiana wynika z ustawy z 25.9.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1767), która wprowadziła nową ulgę podatkową na działalność B+R (badania i rozwój). Ulga pozwala na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych na tego rodzaju działalność, a także na dodatkowe odliczenia od podstawy opodatkowania części tych kosztów (tzw. koszty kwalifikowane). W związku z tym w PodKsPiRR, do wzoru podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) dodano dodatkowe kolumny i przewidziano wyodrębnienie kosztów działalności B+R.

Imienne karty przychodów pracowników

Następne zmiany dotyczą imiennych kart przychodów pracowników, zatrudnionych przez przedsiębiorcę. W § 5 pkt 2 PodKsPiRR doprecyzowano zakres danych, które powinny zawierać karty przychodów.

W § 18 pkt 3 PodKsPiRR wskazano termin wypełnienia karty przychodów pracowników.

Spis z natury

W § 27 pkt 1a PodKsPiRR zwolniono z obowiązku sporządzenia dwóch spisów z natury, na dzień 31 grudnia oraz na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego podatników kontynuujących działalność.

W § 28 pkt 2 PodKsPiRR wskazano dane, które powinien zawierać spis z natury.

Na podstawie § 31 pkt 1 PodKsPiRR zwolniono się z obowiązku wydrukowania księgi prowadzonej za pomocą komputera. Wystarczy przeniesienie treści księgi na informatyczny nośnik danych, który powinien zapewniać trwałość zapisu informacji w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Zmieniony wzór PKPiR, wraz z objaśnieniami stanowi załącznik do rozporządzenia.

Podatnicy, którzy przed dniem wejścia w życie zmian do ww. rozporządzenia założyli PKPiR, mogą kontynuować jej prowadzenie bez konieczności wymiany zgodnie z nowym wzorem.