Zmiany w PKD, od których zależy wydanie zezwolenia na pracę sezonową

Trzy podklasy wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. 2017 r. poz. 2348) zostaną wyłączone z listy upoważniającej do uzyskania zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca:

1) podklasa 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, z której ma zostać działalność związana z uprawą grzybów, uprawą pomidorów oraz ogórków w szklarniach ogrzewanych,

2) podklasa 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, z której ma zostać wyłączona działalność związana z uprawą kwiatów i produkcją kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych w szklarniach ogrzewanych,

3) podklasa 01.30.Z Rozmnażanie roślin, z której ma zostać wyłączona działalność związana z uprawą roślin do rozmnażania oraz uprawą grzybni, w tym podłoża z wsianą grzybnią.

Cele modyfikacji

Takie zmiany przewiduje projekt z 16.7.2018 r. rozporządzenia zmieniającego wymieniony wyżej akt prawny. Są one podyktowane brakiem uzależnienia działalności w tych właśnie branżach od sezonowości. Tutaj cykl produkcyjny ma miejsce w obiektach zamkniętych, a zatem może odbywać się przez cały rok, bez względu na jego porę.

Dodatkowy argument przedstawiony w uzasadnieniu do projektu, to potrzeba pracodawców, aby utrzymać stałych pracowników z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą konieczną do wykonywanej pracy, np. umiejętnością kwalifikacji grzybów. To jest niemożliwe z pracownikami sezonowymi, ponieważ oni maksymalnie mogą przebywać w ciągu roku przez 9 miesięcy (art. 88t ust. 1 ustawy z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265; dalej: PromZatrU). Stąd pomysł, aby cudzoziemcy, którzy według szacunków stanowią 60-70% pracowników w gospodarstwach specjalistycznych uzyskiwali dokumenty legalizujące ich pracę i pobyt w Polsce na dłuższe okresy.

Skutki zmian

Dopisanie wyjątków spowoduje, że zamiast zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcy będą mogli podjąć zatrudnienie w tych trzech sektorach na podstawie:

- wpisanego do ewidencji oświadczenia, które jest wydawane obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy (art. 87 ust. 3 i 4 oraz art. 88 z PromZatrU, a także § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; Dz.U. poz. 2349) - okres ważności tego dokumentu jest jednak krótki, bo wynosi 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, a zatem stoi w sprzeczności z celami zmiany,

- zezwolenia na pracę, które jest wydawane na okres do 3 lat i może być przedłużane (art. 88e ust. 1 PromZatrU),

- zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, które jest wydawane na okres do 3 lat (rozdział 2 ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.).

Przepisy przejściowe

Według § 2 projektu, do postępowań - w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca - wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, mają być stosowane przepisy dotychczasowe. To samo dotyczy przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową wydanego przed datą, od której wyłączenia zaczną obowiązywać (§ 3 projektu).

Data wejścia w życie

Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie jest na etapie opiniowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności