Z istotniejszych zmian warto odnotować m.in. zmianę art. 39 ust. 8 PrOśw. Aktualnie przepis ten stanowi, że:
Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 5 i 7, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 5a-7a.

Z kolei, wg założeń projekt brzmienie ww. regulacji ma mieć postać:

Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 5 i 7, następuje po uzyskaniu opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 5a-7a.

Ta z pozoru niewielka zmiana, w praktyce ma jednak istotne znaczenie dla działalności gminy, a w konsekwencji wpływa na płynność i większą przewidywalność wydatków budżetowych. Jak bowiem wynika z porównania ww. zapisów, w aktualnym stanie prawnym rada gminy  ustalając plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określając granice obwodów publicznych szkół podstawowych – musi uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty. Natomiast zdaniem projektodawców ustalenie planu sieci szkół powinno być poprzedzone wyłącznie przedstawieniem przez kuratora oświaty opinii w tym przedmiocie, rada gminy nie powinna być przedmiotową opinią związana. 

Inna ciekawa zmiana przewidziana w projekcie dotyczy usprawnienia procedury wyłonienia dyrektora szkoły lub placówki, o czym stanowi art. 63 ust. 12 PrOśw. W aktualnym stanie prawnym:
Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

Z kolei, według założeń ww. projektu, zapis ww. miałby zyskać treść:

Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko wskazanemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej oraz opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

W zakresie tej drugiej zmiany, w uzasadnieniu autorzy projektu m.in. podali, że organ prowadzący powinien mieć wyłączną kompetencję w zakresie wyboru kandydata, któremu zostanie powierzone stanowisko dyrektora szkoły. Decyzja organu prowadzącego powinna być poprzedzona uzyskaniem opinii rady szkoły lub placów i rady rodziców oraz opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Tym samym autorzy  projektu przewidują rezygnację z trybu porozumienia – w zakresie wyboru kandydata wspólnie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (kuratorium oświaty).

Podsumowując, omówione przykładowe zapisy projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe, w sposób jednoznaczny stwarzają większą niezależność decyzyjną dla gmin, jako organów prowadzących szkoły. Zmiany w tym kształcie z pewnością usprawniłyby cały proces decyzyjny w oświacie, co ma znaczenie także w perspektywie planowania wydatków budżetowych. Chodzi w tym względzie o większą przewidywalność, przy przeniesieniu wiążących decyzji na samorządy.