5.9.2016 Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, będącą odpowiedzią na wnioski strony samorządowej, dotyczących zmian, jakie nastąpiły po 1.1.2016 r., zgodnie z którymi możliwa jest wspólna obsługa ekonomiczno-administracyjna i organizacyjna placówek opiekuńczo-wychowawczych. Co więcej, przyjęta ustawa dokonała zmian w zakresie łączenia zróżnicowanych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Podyktowane było to obawą występowania w przyszłości negatywnych zjawisk zagrażających charakterowi placówek opiekuńczo-wychowawczych, a tym samym zagrażających bezpieczeństwu przebywających tam dzieci oraz zjawisk mających negatywny wpływ na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Ustawa dokonuje zmian w trzech ustawach:

1) ustawie z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.),

2) ustawie z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.),

3) ustawie z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045).

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczą przede wszystkim:

1) możliwości kierowania placówką wsparcia dziennego oraz placówką opiekuńczo-wychowawczą przez kierownika podmiotu, który zapewnia obsługę (administracyjną), przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach wsparcia dziennego wychowawcy;

2) wprowadzenia zakazu w zakresie umieszczenia placówki opiekuńczo-wychowawczej, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 106 ust. 3 i 3a tej ustawy, na jednej nieruchomości gruntowej ani w jednym budynku z izbami wytrzeźwień lub z zapewniającymi całodobową opiekę innymi, enumeratywnie wymienionymi placówkami (np. innymi jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, czy młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi).

Ustawa o pomocy społecznej zostaje zmieniona przede wszystkim poprzez nadanie nowego brzmienia art. 111a, 112a oraz 113c, a także poprzez uchylenie art. 113a i 113b. Przepisy te określają możliwości łączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy i powiatu. W art. 113c określono niedopuszczalne sytuacje umiejscowienia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej zapewniającej całodobowe usługi z wymienionymi placówkami i ośrodkami.

Zmiany w ustawie z 25.6.2015 r. umożliwiają funkcjonowanie w dalszym ciągu, na dotychczasowych zasadach, jednostek organizacyjnych typu: centrum administracyjne do obsługi placówek wsparcia dziennego i centrum administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ustawa wejdzie w życie 15.10.2016 r.