Zmiany w organizacji jednostek zapewniających wspólną obsługę placówek wsparcia dziennego

5.9.2016 Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, będącą odpowiedzią na wnioski strony samorządowej, dotyczących zmian, jakie nastąpiły po 1.1.2016 r., zgodnie z którymi możliwa jest wspólna obsługa ekonomiczno-administracyjna i organizacyjna placówek opiekuńczo-wychowawczych. Co więcej, przyjęta ustawa dokonała zmian w zakresie łączenia zróżnicowanych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Podyktowane było to obawą występowania w przyszłości negatywnych zjawisk zagrażających charakterowi placówek opiekuńczo-wychowawczych, a tym samym zagrażających bezpieczeństwu przebywających tam dzieci oraz zjawisk mających negatywny wpływ na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Ustawa dokonuje zmian w trzech ustawach:

1) ustawie z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.),

2) ustawie z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.),

3) ustawie z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045).

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczą przede wszystkim:

1) możliwości kierowania placówką wsparcia dziennego oraz placówką opiekuńczo-wychowawczą przez kierownika podmiotu, który zapewnia obsługę (administracyjną), przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach wsparcia dziennego wychowawcy;

2) wprowadzenia zakazu w zakresie umieszczenia placówki opiekuńczo-wychowawczej, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 106 ust. 3 i 3a tej ustawy, na jednej nieruchomości gruntowej ani w jednym budynku z izbami wytrzeźwień lub z zapewniającymi całodobową opiekę innymi, enumeratywnie wymienionymi placówkami (np. innymi jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, czy młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi).

Ustawa o pomocy społecznej zostaje zmieniona przede wszystkim poprzez nadanie nowego brzmienia art. 111a, 112a oraz 113c, a także poprzez uchylenie art. 113a i 113b. Przepisy te określają możliwości łączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy i powiatu. W art. 113c określono niedopuszczalne sytuacje umiejscowienia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej zapewniającej całodobowe usługi z wymienionymi placówkami i ośrodkami.

Zmiany w ustawie z 25.6.2015 r. umożliwiają funkcjonowanie w dalszym ciągu, na dotychczasowych zasadach, jednostek organizacyjnych typu: centrum administracyjne do obsługi placówek wsparcia dziennego i centrum administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ustawa wejdzie w życie 15.10.2016 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności