Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym (od osób fizycznych, od osób prawnych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) wprowadza zamknięty katalog przychodów, do których będą mogły mieć zastosowanie 50-cio procentowe koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z nowym zapisem 50-cio procentowe koszty uzyskania przychodów będzie można zastosować jedynie do przychodów uzyskiwanych z działalności:

  • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  • publicystycznej.

Należy podkreślić, że wskazane wyżej przepisy są niejasne i dają pole do różnych interpretacji, jak należy rozumieć np. działalność badawczo-rozwojową, czy publicystyczną.

Ważne
Dla wymienionej w nowelizacji ustawy grupy twórców koszty uzyskania przychodów wyniosą 85 528 zł.

Zmiana stanowiska fiskusa w kwestii opodatkowania pracy twórczej pracowników

Warto odnotować też zmianę stanowiska organów podatkowych w kwestii opodatkowania pracy twórczej dla pracowników. W interpretacji podatkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.10.2017 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4011.123.2017.1.KK. uznał, że prowadzona przez spółkę ewidencja określa czas pracy twórczej programisty, ale nie wysokość honorarium za przeniesienie praw autorskich. Dotychczas organy podatkowe uznawały ewidencję za wystarczającą. Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej podkreślił we wskazanej wyżej interpretacji, że wewnętrzna ewidencja czasu pracy nie ma charakteru kształtującego stosunek pracy, posiada jedynie charakter odtworzeniowy (dokumentacyjny) w zakresie wykorzystania czasu pracy konkretnego pracownika. Dane określające ilość czasu pracy poświęconego na pracę twórczą w stosunku do miesięcznej normy czasu pracy, wykazują tylko czas pracy poświęcony na pracę o charakterze twórczym, ale nie określają wysokości honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu. Wskazana w ten sposób część wynagrodzenia jest odzwierciedleniem proporcji czasu pracy na pracę twórczą w stosunku do czasu pracy poświęconego na wypełnianie pozostałych obowiązków pracowniczych, natomiast art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), wymaga związania przychodu z uzyskaniem praw autorskich i rozporządzaniem nimi, a nie z czasem pracy przeznaczonym na uzyskanie tych praw.