W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1244 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Jak wynika z art. 44 ust. 1 PrŁow, minister środowiska w porozumieniu z ministrem rolnictwa i po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Polskiego Związku Łowieckiego określa, w drodze rozporządzenia, dla terytorium Polski lub jego części, okresy polowań na zwierzęta łowne.

Takim rozporządzeniem jest rozporządzenie Ministra Środowiska z 16.3.2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. z 2005 r. poz. 459 ze zm.), które określa okresy łowne m.in. dla ptaków łownych: krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice oraz łyski. Omawiane rozporządzenie wprowadza nowy okres polowań na te ptaki, czyli od 1 września do 31 grudnia. Przed zmianą – od 15 sierpnia do 21 grudnia.