Ustawa nowelizuje ustawę z 10.1.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2021 r. poz. 936). Zgodnie z jej treścią, co do zasady, większość sklepów nie prowadzi działalności w niedziele, poza kilkoma niedzielami w skali roku. W  uzasadnieniu nowelizacji podpisanej w październiku przez prezydenta, czytamy, że ma ona na celu wyeliminować nieprawidłowe stosowanie wyłączeń pozwalających na prowadzenie handlu i wykonywanie czynności związanych z handlem w niedzielę i święta.

Zmiany w ramach nowelizacji

1. Zmodyfikowanie zakresu wyłączeń spod zakazu handlu przez:

  • uwarunkowanie wyłączenia placówek pocztowych spod zakazu handlu od pocztowego charakteru przeważającej działalności placówki – przeważająca działalność, o której mowa w nowelizowanej ustawie, oznacza rodzaj działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z  29.6.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 955 i 1641), jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu (w pierwszym projekcie była to wartość 50% – zostało zmniejszone po poprawce Senatuze sprzedaży detalicznej w rozumieniu ustawy z 6.7.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1293);
  • usunięcie, z wykazu wyłączeń, handlu w centrach pierwszej sprzedaży ryb oraz zawężenie możliwości handlu rybami do sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych, zajmujących się tylko i wyłącznie odbiorem produktów rybnych;
  • poszerzenie wyłączeń o handel w placówkach handlowych prowadzących handel materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych (w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego);
  • poszerzenie wyłączeń o handel w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup produktów pochodzenia rolniczego, w szczególności zboża, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, roślin białkowych, innych upraw polowych, owoców, warzyw, mleka surowego lub runa leśnego.

2. Umożliwienie korzystania przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną (który prowadzi handel wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek) z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków; osoby ww. nie mogą być pracownikami lub zatrudnionymi w placówce handlowej u przedsiębiorcy, który korzysta z ich nieodpłatnej pomocy.

3. Zobowiązanie placówek handlowych, korzystających z wyłączeń do prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, tak żeby można było zweryfikować, czy faktycznie placówka handlowa przynajmniej w 40% prowadzi działalność w przeważającej części w ramach tej, która umożliwia otwieranie sklepów w niedziele i święta.

4. Określenie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, sposobu prowadzenia ewidencji, o której mowa powyżej, wzoru tej ewidencji oraz szczegółowej treści wpisów w tej ewidencji, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego prowadzenia tej ewidencji oraz przejrzystości, kompletności i dostępności zawartych w niej danych; ponadto w toku postępowania kontrolnego inspektor pracy ma prawo żądania przedłożenia ewidencji, co oznacza, że to PIP będzie weryfikowała, czy pracodawca miał prawo do prowadzenia działalności w niedziele i święta.

5. Wprowadzenie sankcji za brak prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu placówki, jak również za prowadzenie tejże ewidencji w sposób niezgodny z przepisami.