Definicja pojazdu samochodowego. Została wprowadzona definicja pojazdu samochodowego, za który uważany jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (art. 2 pkt 34 VATU).

Ograniczenie w odliczeniu VAT naliczonego od nabycia samochodu i wydatków na eksploatację. Od 1.4.2014 r. wydatek poniesiony na nabycie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony będzie uprawniał podatnika do odliczenia 50% podatku naliczonego. Ograniczenie w odliczeniu do 50% VAT naliczonego będzie dotyczyło także wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Ograniczenie w odliczeniu VAT dotyczy zatem m.in. wydatków na:

 1. nabycie, import, wytworzenie pojazdu samochodowego oraz jego części składowych;
 2. użytkowanie tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze (tj. czynsz, raty lub inne płatności wynikające z takich umów);
 3. nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych;
 4. nabycie usług naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych oraz innych usług związanych z eksploatacją tych pojazdów.

Odliczenia VAT od paliwa od 1.7.2015 r. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nabycia paliwa do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg

– VAT w wysokości 50% będzie można odliczyć dopiero od 1.7.2015 r.

Pełne odliczenie VAT. Ograniczenia w odliczeniu VAT nie mają zastosowania:

 1. jeśli pojazdy samochodowe są:
  a) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  b) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, gdy z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Do pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje że użycie to jest nieistotne, zaliczone są:

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
 2. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 3. pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  a) agregat elektryczny/spawalniczy,
  b) do prac wiertniczych,
  c) koparka, koparko-spycharka,
  d) ładowarka,
  e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  f) żuraw samochodowy

– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

To, czy powyższe samochody spełniają określone wymogi, stwierdza się dla pojazdów określonych w:

 1. pkt 1 i 2 na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
 2. pkt 3 na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Prowadzenie ewidencji i złożenie informacji w urzędzie skarbowym. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna być prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
  a) kolejny numer wpisu,
  b) datę i cel wyjazdu,
  c) opis trasy (skąd – dokąd),
  d) liczbę przejechanych kilometrów,
  e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
  – potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
 5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Ponadto podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. W przypadku niezłożenia w terminie informacji uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia. Wzór tej informacji określi minister.