Przepisy ustawy z 21.7.2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1355: dalej nowela) wprowadzają istotne zmiany dotyczące sposobu wydawania opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia przez wojewodę oraz Ministra Zdrowia. Zmiany dotyczą m.in. procedury oraz przesłanek wydania opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia.

Opinie o celowości inwestycji na obszarze województwa będą wydawane wyłącznie na podstawie:

1) informacji przedstawionych we wniosku o wydanie opinii;

2) priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;

3) danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; map potrzeb zdrowotnych (Mapy Regionalnej albo Mapy Ogólnopolskiej);

4) opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku gdy organem wydającym opinię jest wojewoda;

5) opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – jeżeli organem wydającym opinię jest minister właściwy do spraw zdrowia;

6) informacji przedstawionych w innych złożonych wcześniej wnioskach oraz wydanych opiniach, w zakresie, w jakim uwzględniają one realizację map potrzeb zdrowotnych oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Nowela rozszerza katalog przypadków, w których opinię o celowości inwestycji będzie wydawał wojewoda, o możliwość utworzenia na obszarze województwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą, na który wnioskujący zamierza uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich. Przepisy noweli wyłączają obowiązek wydawania opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia w odniesieniu do szpitalnego oddziału ratunkowego, szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci, centrum urazowego oraz centrum urazowego dla dzieci.

Ponadto Minister Zdrowia jest organem właściwym w przypadku wydania opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia, jeżeli podmiotem wnioskującym będzie:

1) podmiot leczniczy, dla którego podmiotem tworzącym jest wojewoda;

2) podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną;

3) instytut badawczy, w zakresie, w jakim wykonuje działalność leczniczą;

4) podmiot powstały z przekształcenia podmiotu leczniczego albo instytutu badawczego, o którym mowa w pkt. 1-3;

5) wojewoda, jeżeli jest podmiotem zamierzającym wykonywać działalność leczniczą;

6) uczelnia medyczna, jeżeli jest podmiotem zamierzającym wykonywać działalność leczniczą.

Ważne
Opinię o celowości inwestycji w ochronie zdrowia wydaje wojewoda albo Minister Zdrowia w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku.

Procedura wydawania opinii o celowości inwestycji odbywać się będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Podmiot wnioskujący o wydanie opinii, organ ją wydający, dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wypełniać będą formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, przyznając punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów przez podmiot wnioskujący.

Uzyskanie liczby punktów mniejszej niż minimalna skutkować będzie wydaniem opinii negatywnej. W razie uzyskania opinii negatywnej podmiotowi wnioskującemu przysługiwać będzie środek odwoławczy w postaci protestu wnoszonego do Ministra Zdrowia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii (jeżeli organem wydającym opinię jest wojewoda, protest wnoszony jest za jego pośrednictwem).

Ważne
Protest składany jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i rozpatrywany przez Ministra Zdrowia w terminie 30 dni.

Po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed Ministrem Zdrowia podmiot, który otrzymał opinię negatywną, będzie mógł wnieść, w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii w sprawie protestu, skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia sądu administracyjnego – skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargi rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich wniesienia.