Ustawą z 21.7.2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1355: dalej nowela) w ustawie z 28.4.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia dodano art. 31a dotyczący wprowadzenia Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

Przepisy noweli określają, że IOWISZ jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydawania opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia.

System umożliwia wygenerowanie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia, wraz z formularzem oraz jego numerem.

W przepisach noweli enumeratywnie wymieniono katalog podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych w systemie Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w zakresie oceny inwestycji w ochronie zdrowia. Są to:

· podmiot wnioskujący, tj. podmiot wykonujący działalność leczniczą albo podmiot zamierzający wykonywać działalność leczniczą,

  • Minister Zdrowia,
  • wojewoda,
  • Prezes NFZ,
  • dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Administratorem danych przetwarzanych w systemie Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia jest Minister Zdrowia.