Zmiany w ochronie zabytków

Do Rady Ministrów trafił projekt, który został przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dotyczący zmian przepisów ustawy z 17.5.1989 r. - Prawo geodezyjnego i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.; dalej: PrGeodKart).. Celem proponowanych zmian jest także nowelizacja ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.; dalej: OchrZabU). W wyniku zmiany decyzje wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków tak jak to miało miejsce dotychczas.

Projekt trafił do konsultacji.

Subiektywnym okiem praktyka

Objęcie nieruchomości formami ochrony przewidzianymi w OchrZabU ma charakter indywidualny i wpływa na stan faktyczno-prawny nieruchomości. Informacja o tym fakcie jest na tyle istotną informacją, że powinna ona być dostępna w ewidencji gruntów i budynków, tym bardziej, że dotyczy ona przedmiotu ewidencjonowania. Co oznacza, że uzyskanie wypisu z rejestru gruntów bez danych osobowych będzie możliwe. Wpis do rejestru zabytków pociąga za sobą konsekwencje mające wpływ nie tylko na obrót nieruchomościami zabytkowymi, ale także np. na możliwość zabudowy czy remontu. Przypomnieć należy, że ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w odniesieniu do nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków na zbywanie nieruchomości, zgoda jest wymagana także na dokonanie podziału geodezyjnego, ponadto wpis do rejestru zabytków umożliwia obniżenie ceny o 50%. Wpis do rejestru zabytków wpływa na obniżenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego o 50%. Jak widać wiedza o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków stanowi istotny element czynności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami.

Dlatego też ten zamiar wnioskodawców należy ocenić krytycznie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności