Zmiany w nadzorze pedagogicznym weszły w życie

Nowa definicja kontroli

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na zmianę w definicji "kontroli". Do 3.9.2021 r. przez sprawowaną w ramach nadzoru pedagogicznego "kontrolę" należało rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Aktualnie, definicja kontroli została zmieniona, w związku z czym należy przez nią rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny:
a) stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
b) przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce,
c) efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

W celu wykonywania szerszego zakresu czynności kontrolnych organ sprawujący nadzór pedagogiczny może obecnie występować do dyrektora szkoły lub placówki o przekazanie informacji i danych dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Likwidacja dwóch form nadzoru pedagogicznego

Jednocześnie likwidacji uległy dwie formy nadzoru pedagogicznego:
1) ewaluacja - przez którą należało rozumieć proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę; wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole lub placówce;
2) monitorowanie - przez które należało rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce, obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, w celu identyfikowania i eliminowania zagrożeń w prawidłowej realizacji zadań szkoły lub placówki.

Czas trwania kontroli

Zmianie uległ dopuszczalny czas trwania kontroli prowadzonej przez organ nadzoru pedagogicznego. W przypadku kontroli prowadzonej w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki - możliwe będzie jej prowadzenie nie dłużej niż przez 2 dni. Z kolei kontrola prowadzona w celu oceny przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki - nie powinna trwać dłużej niż 5 dni w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

Protokół z przeprowadzonej kontroli

Zmiana została również wprowadzone w terminie, w jakim organ nadzoru pedagogicznego jest zobowiązany do przekazania dyrektorowi jednostki oświatowej protokołu z przeprowadzonej kontroli. Zgodnie ze zmienionymi przepisami, jeden z egzamplarzy protokołu kontrolujący powinien przekazać, za poświadczeniem odbioru, dyrektorowi szkoły lub placówki, w terminie:
1) 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli w szkole lub placówce - w przypadku kontroli stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
2) 14 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli w szkole lub placówce - w przypadku kontroli przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Zmiana w planie nadzoru pedagogicznego

Począwszy od 4.9.2021 r., sporządzany przez dyrektorów szkół plan nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny powinien zawierać w szczególności:
1) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli,
2) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,
3) plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły lub placówki.

Przygotowane już na rok szkolny 2021/2022 plany nadzoru pedagogicznego dyrektorzy powinni dostosować do nowych przepisów w ciągu 30 dni od dnia ich wejścia w życie (konieczne będzie usunięcie części dotyczącej przedmiotu ewaluacji wewnętrznych oraz planowanego zakresu monitorowania).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności