Nowa definicja kontroli

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na zmianę w definicji „kontroli”. Do 3.9.2021 r. przez sprawowaną w ramach nadzoru pedagogicznego „kontrolę” należało rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Aktualnie, definicja kontroli została zmieniona, w związku z czym należy przez nią rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny:
a) stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
b) przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce,
c) efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

W celu wykonywania szerszego zakresu czynności kontrolnych organ sprawujący nadzór pedagogiczny może obecnie występować do dyrektora szkoły lub placówki o przekazanie informacji i danych dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Likwidacja dwóch form nadzoru pedagogicznego

Jednocześnie likwidacji uległy dwie formy nadzoru pedagogicznego:
1) ewaluacja – przez którą należało rozumieć proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę; wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole lub placówce;
2) monitorowanie – przez które należało rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce, obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, w celu identyfikowania i eliminowania zagrożeń w prawidłowej realizacji zadań szkoły lub placówki.

Czas trwania kontroli

Zmianie uległ dopuszczalny czas trwania kontroli prowadzonej przez organ nadzoru pedagogicznego. W przypadku kontroli prowadzonej w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki – możliwe będzie jej prowadzenie nie dłużej niż przez 2 dni. Z kolei kontrola prowadzona w celu oceny przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki – nie powinna trwać dłużej niż 5 dni w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

Protokół z przeprowadzonej kontroli

Zmiana została również wprowadzone w terminie, w jakim organ nadzoru pedagogicznego jest zobowiązany do przekazania dyrektorowi jednostki oświatowej protokołu z przeprowadzonej kontroli. Zgodnie ze zmienionymi przepisami, jeden z egzamplarzy protokołu kontrolujący powinien przekazać, za poświadczeniem odbioru, dyrektorowi szkoły lub placówki, w terminie:
1) 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli w szkole lub placówce – w przypadku kontroli stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
2) 14 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli w szkole lub placówce – w przypadku kontroli przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Zmiana w planie nadzoru pedagogicznego

Począwszy od 4.9.2021 r., sporządzany przez dyrektorów szkół plan nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny powinien zawierać w szczególności:
1) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli,
2) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,
3) plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły lub placówki.

Przygotowane już na rok szkolny 2021/2022 plany nadzoru pedagogicznego dyrektorzy powinni dostosować do nowych przepisów w ciągu 30 dni od dnia ich wejścia w życie (konieczne będzie usunięcie części dotyczącej przedmiotu ewaluacji wewnętrznych oraz planowanego zakresu monitorowania).