Na stronie RCL ukazał się projekt zmiany rozporządzenia w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Dla przypomnienia „źródłem” ww. rozporządzenia są przepisy ZakPaliwGospDomU. Z art. 5 tej ustawy wynika m.in., że paliwo stałe nabyte przez gminę na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3, podlega sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej gminy, a w przypadku gmin, które zawarły umowę określoną w art. 3 ust. 10 – w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gmin objętych tą umową. Nadto, gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę tego paliwa stałego.

Natomiast na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 8 ust. 2 ZakPaliwGospDomU wydano ZakPaliwGospDomR, w którym ustalono, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1) 1500 kg – do 31.12.2022 r.;

2) 1500 kg – od 1.1.2023 r.

Natomiast we wspomnianym wyżej projekcie wprowadzono modyfikację ww. limitów, poprzez zapis:

§ 1. 1. Ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1) do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;

2) od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.

2. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. gospodarstwo domowe nie dokona zakupu paliwa stałego albo dokona zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit określony w ust. 1 pkt 2.

W ramach uzasadnienia ww. projektu m.in. wskazano, że: Pomimo że ilość węgla dostępna dla mieszkańców dla dwóch ww. okresów sumarycznie wynosi 3 000 kg, to taka konstrukcja przepisów nie pozwala na uzupełnianie niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania. Na przykład mieszkaniec, który złożył wniosek o zakup w wysokości 1 000 kg węgla w 1. okresie, nie może przenieść niewykorzystanego zapotrzebowania na 2. okres (tzn. w 2. okresie może złożyć wniosek o wyłącznie 1 500 kg, a nie o 2 000 kg). Poza tym, że takie rozwiązanie może być poddawane w wątpliwość na gruncie społecznym, sytuacja ta grozi również masowym składaniem wniosków na całą dostępną ilość w 1. okresie (tj. 1 500 kg), po to tylko, żeby nie stracić bezpowrotnie tej części zapotrzebowania, z której by się zrezygnowało.

Podsumowując, należy uznać, że projekt wspomnianego rozporządzenia ma racjonalne przesłanki. System finansowania edukacji przedszkolnej musi być racjonalny, co ma znaczenie m.in. w kontekście edukacji dzieci ukraińskich w polskich placówkach. Następnie dodano także, że projektowane przepisy są społecznie uzasadnione, gdyż będą pozwalały obywatelom zawnioskować o ilość, której naprawdę potrzebują (a niekoniecznie o maksymalną ilość 1 500 kg), a następnie tę ilość ewentualnie uzupełnić w przyszłym okresie do łącznie 3 000 kg. W tym zakresie urealniają składane wnioski. Z drugiej strony również uelastyczniają proces dystrybucji poprzez rozłożenie zgłaszanego zapotrzebowania na dłuższy okres (do 30.4.2023 r.).

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź
 

Podsumowując, nowelizacja rozporządzenia ma racjonalne uzasadnienie. Poza tym umożliwi gminom sprawniejsze wykonanie ww. zadania, przenosząc je de facto na 2023 r.

Źródło: RCL