Obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne. Wynika to z art. 17 ust. 6 ustawy 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 947 ze zm. – dalej: ZapobChoróbU). Obecnie, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18.8.2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1086 ze zm.), wskazane wyżej osoby przeprowadzają obowiązkowe szczepienia ochronne, jeżeli odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej.

Do 31.12.2015 r. szczepienia ochronne mogą wykonywać lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, nieposiadający kwalifikacji, o ile posiadają 2,5-letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych. Przewiduje to art. 67 ZapobChoróbU.

Co się zmieni?

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1947) przewidziano, że lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne będą przeprowadzali obowiązkowe szczepienia ochronne, jeżeli:

1) odbyli w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

Ważne
Rozporządzenie z 9.11.2015 r. wchodzi w życie z dniem 1.1.2016 r.