Ustawa nowelizująca wprowadza zmiany w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych uregulowane w ustawie z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.; dalej: RachU), ustawie z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm., dalej: PDOPrU) i ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.; dalej: PDOFizU). Zmiany te wejdą w życie 1.10.2018 r.

Elektroniczne sprawozdania

Do art. 45 RachU dodano nowe przepisy ust. 1f-1h. Wynika z nich, że sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art.45 ust.1f). Natomiast sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra finansów (art. 45 ust. 1g). Ponadto, sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra finansów (art. 45 ust. 1h).

Audytor badający sprawozdanie finansowe również sprawozdanie z badania sporządzi w formie elektronicznej oraz opatrzy kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.

Składanie dokumentów w KRS

Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 RachU (tj. sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, odpisy uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku finansowego, sprawozdanie z badania – w ujęciu jednostkowym, jaki i grup kapitałowych) będzie następować przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez ministra sprawiedliwości. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie, że dołączone do zgłoszenia dokumenty spełniają wymogi określone w RachU. Obowiązek przesłania do KRS sprawozdania drogą elektroniczną – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez ministra sprawiedliwości wchodzi w życie już 15.3.2018.

Składanie sprawozdania do organu skarbowego

Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego będą przekazywać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g RachU (art. 45 ust. 5 PDOFizU). Te sprawozdania finansowe, Szef KAS udostępni naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi finansów.

Natomiast podatnicy CIT, z wyjątkiem wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, będą jak dotychczas przekazywać sprawozdania finansowe (wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli podmiot nie był zwolniony z obowiązku badania) do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Przepisy te obowiązują od 1.10.2018 r., zatem sprawozdania finansowe oraz związane z nimi dokumenty za 2017 r. będą więc składane w dotychczasowej formie.

Uwaga
Od 15.3.2018 obowiązuje zmieniony art. 274a § 1 OrdPU, który umożliwia organom podatkowym żądanie składania wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia nie tylko deklaracji, ale także sprawozdania finansowego lub wezwanie do złożenia tych dokumentów, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku.